Ajankohtaista

Valkean Joulu

Val­kea on Oulun Jou­lun tun­nel­mal­li­nen sydän.

Alle on koottu Val­kean jou­lun­ajan tärp­pejä. Pistä päi­vä­mää­rät ylös ja tule teke­mään han­kin­toja pukin­kont­tiin ja naut­ti­maan Oulun Tierna-ajan tun­nel­masta Kesä­ka­dulle ja kaup­pa­kes­kuk­seen!

Val­kean Jou­lun aika­taulu:

10.–11.11. Val­kean jou­lu­na­vaus

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan jou­lun tai­an­omai­sesta ensi­tun­nel­masta Oulun lumoa­vaan sydä­meen 10.–11.11.! Ohjel­maa koko per­heelle sisäl­täen musiik­kia, sir­kus­tont­tuja, askar­te­lua ja arvon­toja. Ja tie­tysti myös Jou­lu­pukki saa­puu vie­rai­lulle!

Katso tar­kempi ohjelma täältä.


Lumo Light Fes­ti­val 17.–19.11.

Lumo-valo­fes­ti­vaali on Oulun kau­pun­gin toteut­tama koko per­heen ilmai­nen ja kai­kille avoin tapah­tuma. Tutustu Lumo-valo­fes­ti­vaa­lin ohjel­maan täällä.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa Kesä­ka­dun lavalla Lumo-vii­kon­lop­puna

Pe 17.11. klo 18:00–18:30 ja 19:30–20:00 Oulu­bus­kers, Kesä­ka­dun lava

Oulu­bus­kers on kah­desta nuo­resta koos­tuva duo, jota täh­dit­tä­vät Nanna Lou­hela ja Ame­lia Kis­ner. Oulu­bus­kers on saa­nut nimensä siitä, että duo on esit­tä­nyt lau­lu­jaan mm. Oulun kaduilla, eli he ovat ns. bus­kail­leet. Oulu­bus­kers esit­tää pop- ja soul-vivah­teista musiik­kia sekä mar­ras­kui­sessa setis­sään myös jou­lu­musiik­kia. Nan­nan ja Ame­lian kei­koilla pää­set lau­la­maan ja tans­si­maan mukana!

La 18.11. klo 10:00–17:00 Kai­kuArt pop up ‑tai­de­gal­le­ria, Kesä­ka­dun lava

Lau­an­taina Kai­kuAr­tin pop-up gal­le­rian aikana val­mis­tuu VALKEA LUMO ‑tai­de­teos. Tule ihas­te­le­maan luo­mi­sen pro­ses­sia samalla, kun kier­rät Lumo-valo­fes­ti­vaa­lin kieh­to­via teok­sia. 

Pop-up gal­le­rian mil­tei kaikki tai­de­teok­set ovat ensie­sit­te­lyssä. Mukana on sekä pin­noi­tet­tua tai­detta että abstrak­teja akryy­li­maa­lauk­sia.


Black Fri­day Val­keassa pe 24.11.

Vuo­den kovin shop­pai­lu­päivä on täällä per­jan­taina 24.11.!

Seu­raa tar­jouk­sia kam­pan­ja­si­vulta!


Jou­lu­pukki tavat­ta­vissa Val­kean 3. ker­rok­sessa

  • La 11.11. klo 12:00–13:00 / 14:00–15:00 / 16:00–17:00, lisäksi Jou­lu­pu­kin ter­veh­dys klo 11.30 Kesä­ka­dun lavalla
  • La 2.12. klo 11:00–12:00 / 13:00–14:00 / 15:00–16:00
  • La 9.12. klo 11:00–12:00 / 13:00–14:00 / 15:00–16:00
  • La 16.12. klo 11:00–12:00 / 13:00–14:00 / 15:00–16:00

Jou­lu­pu­kin pis­teen löy­dät Kaup­pa­kes­kus Val­kean 3. ker­rok­sen his­si­au­lasta.

Pis­teeltä löy­ty­vään pos­ti­laa­tik­koon voi jät­tää jou­lu­pu­kille osoi­tet­tuja kir­jeitä kaup­pa­kes­kuk­sen ollessa avoinna. Tuot­han kir­jeet per­jan­tai­hin 22.12. klo 12.00 men­nessä!


Tier­na­po­jat Val­keassa

Tier­na­po­jat esiin­ty­vät jou­lun aikaan Kesä­ka­dun lavalla seu­raa­vasti:

  • La 2.12. klo 12.30–12.45, klo 14.30–14.45 ja klo 16.30–16.45
  • La 9.12. klo 12.30–12.45, klo 14.30–14.45 ja klo 16.30–16.45 Raja­ky­län kou­lun 7–9 luo­kat

Val­keassa esiin­ty­vät tier­na­po­jat koos­tu­vat Raja­ky­län kou­lun 7–9‑luokkalaisista.


Lah­ja­pa­ke­toin­ti­piste

Löy­dät lah­ja­pa­ke­toin­ti­pis­teen Val­kean 3. ker­rok­sesta, Leik­ki­paikka Roi­hu­lan kupeesta, jou­lu­kuun ajan.

Pake­toin­ti­pis­teen aukio­lot:

pe 1.12.klo 16–20
la 2.12.klo 11–17
pe 8.12. klo 16–20
la 9.12.klo 11–17
pe 15.12.klo 16–20
la 16.12.klo 11–18
su 17.12.klo 12–18
ma 18.12.klo 16–20
ti 19.12.klo 16–20
ke 20.12.klo 16–20
to 21.12.klo 16–20
pe 22.12.klo 16–20
la 23.12.klo 11–18

Pake­toin­ti­piste on mie­hi­tetty vapaa­eh­tois­voi­min. Lippo Junioi­rei­den C‑tytöt per­hei­neen kerää­vät pake­toin­ti­pis­teellä varoja toi­min­taansa vapaa­eh­tois­ten mak­su­jen avulla.

Hel­pota siis hie­man jou­lu­kii­rei­täsi ja vie Val­keasta hank­ki­masi lah­jat pake­toi­ta­vaksi käte­västi kaup­pa­kes­kuk­sen 3. ker­rok­seen!


Jou­lu­myy­jäi­set la 16.12.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla vie­te­tään tun­nel­mal­li­sia Jou­lu­myy­jäi­siä lau­an­taina 16.12. klo 9–19. Jou­lu­myy­jäi­sistä löy­dät käsi­työ­tuot­teita ja herk­kuja, jotka sopi­vat lah­jaksi tai tuliai­siksi!

Lue lisää Jou­lu­myy­jäi­sistä!

Ajankohtaista