Kaup­pa­kes­kus Val­keassa tur­val­li­suus on avai­na­se­massa

Jär­jes­tyk­sen­val­vonta

Val­keassa jär­jes­tyk­sen­val­von­nasta vas­taa Reila. Mikäli huo­maat jota­kin ylei­seen tur­val­li­suu­teen vai­kut­ta­vaa, autat­han omalta osal­tasi otta­malla yhteyttä Val­kean jär­jes­tyk­sen­val­von­taan. Yhtey­den var­tioi­mis­liik­keen hen­ki­lös­töön saat Kesä­ka­dun Tur­va­pis­teellä sijait­se­vaa tur­va­nap­pia pai­na­malla tai jutut­ta­malla kaup­pa­kes­kuk­sessa liik­ku­via jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia.

Val­keassa toi­mii myös kolme Nuor­ten omaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa, eli Nojaa. NOJA – Nuor­ten oma jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat® ovat osa Nuor­ten Revii­reillä Oulussa-kehit­tä­mis­han­ketta, jossa vah­vis­te­taan jul­ki­sissa ja puo­li­jul­ki­sissa tiloissa aikaansa viet­tä­vien nuor­ten hyvin­voin­tia, tur­val­li­suutta ja yhden­ver­tai­suutta.

Poik­keus­ti­lan­teissa toimi kaup­pa­kes­kuk­sessa annet­ta­vien ohjei­den mukai­sesti.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean tur­val­li­sen tilan peri­aat­teet

  • Jokai­nen on ter­ve­tul­lut Val­ke­aan sel­lai­sena kuin on, ulko­nä­köön, sek­su­aa­li­suu­teen, suku­puo­leen, kan­sal­li­suu­teen, etni­syy­teen, uskon­toon, arvoi­hin, sosio­eko­no­mi­seen taus­taan, ter­vey­teen tai toi­min­ta­ky­kyyn kat­so­matta.
  • Kun­nioita toi­sen hen­ki­lö­koh­taista fyy­sistä ja psyyk­kistä tilaa kaup­pa­kes­kuk­sessa. Kun­nioita itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Älä koske toista kysy­mättä lupaa. Muista, ettet voi tie­tää toi­sen rajoja kysy­mättä niitä. Pyydä tilaa myös itsel­lesi tar­vit­taessa.
  • Älä pilk­kaa, ivaa, hal­venna, sysää syr­jään tai nolaa ketään puheil­lasi, käy­tök­sel­läsi tai teoil­lasi. Pitäydy ulko­näön arvos­te­lusta, juo­rui­lusta ja ste­reo­ty­pioi­den yllä­pi­tä­mi­sestä.
  • Pyydä anteeksi, jos olet lou­kan­nut tahal­li­sesti tai tahat­to­masti muita.

Jos koet tur­vat­to­muutta Val­keassa, ota yhteys jär­jes­tyk­sen­val­von­taan tai anna palau­tetta palau­te­lo­mak­keella.