KAUPPAKESKUS VALKEA

Ter­ve­tu­loa
Oulun sydä­meen

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on ainut­laa­tui­nen kah­desta kort­te­lista ja niitä yhdis­tä­västä kate­tusta Kesä­ka­dusta muo­dos­tuva noin 50 liik­keen ja ravin­to­lan kaup­pa­kes­kus­ko­ko­nai­suus Oulun syk­ki­vässä sydä­messä.

Tuo­reet tar­jouk­set

Tilaa Val­kean uutis­kirje

Kaup­pa­kes­kus Val­kean uutis­kirje on joka toi­nen viikko lähe­tet­tävä, Val­kean ajan­koh­tai­siin kam­pan­joi­hin, muo­tiin, sisus­ta­mi­seen ja her­kut­te­luun kes­kit­tyvä kom­pakti info­pa­ketti, joka saa­puu suo­raan säh­kö­pos­tiisi.