Vas­tuul­li­suus

Val­kea kan­taa vas­tuuta ympä­ris­töstä, ilmas­tosta ja yhtei­söistä.
Toi­vomme löy­tä­vämme aina uusia kump­pa­neita tuo­maan kans­samme kes­tä­viä rat­kai­suja kaik­kien saa­ta­ville.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on muun muassa:

Ener­gia­te­ho­kas kiin­teistö

Val­keassa ei hukata ener­giaa. Val­kealla on LEED-kul­ta­ta­son ympä­ris­tö­luo­ki­tus, joka ker­too, että Val­kean kiin­teis­tön ympä­ris­tö­omi­nai­suu­det ovat erin­omai­sella eli kul­tai­sella tasolla. LEED-kir­jai­nyh­dis­telmä tulee sanoista Lea­ders­hip in Energy and Envi­ron­men­tal Design. LEED on jär­jes­telmä ympä­ris­tö­myön­tei­syy­den arvioin­tiin kiin­teis­tön suun­nit­te­lussa, raken­ta­mi­sessa ja yllä­pi­dossa.

Kier­rä­tyk­seen kan­nus­tava

Val­keassa kier­rä­tys on osa toi­min­ta­kult­tuu­ria. Jokai­nen vuo­kra­lai­nen pereh­dy­te­tään kier­rät­tä­mi­seen ja kier­rä­tyk­sen toi­mi­vuutta tar­kas­tel­laan sään­nöl­li­sesti. Kier­rä­tys­pro­sent­timme on huima 81 % (tammi–huhtikuu 2023).

Tur­val­li­suutta tukeva

Teemme pal­jon töitä tur­val­li­suu­den eteen. Tilois­samme on 24 h val­vonta, jota hoi­taa pai­kan päällä ole­vat jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat ja var­ti­jat sekä kame­ra­val­vonta. Teemme var­tioin­ti­kump­pa­nimme ja polii­si­vi­ran­omai­sen kanssa tii­vistä yhteis­työtä. Lisäksi Val­ke­aan on rek­ry­toitu kaksi Nuor­ten omaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa, eli Nojaa, jotka tul­laan kou­lut­ta­maan nuor­ten koh­taa­mi­seen syk­syn 2023 aikana.

Säh­kö­au­toi­li­jan valinta

Val­kean omasta park­ki­hal­lista löy­tyy 4 kpl säh­kö­au­to­jen lataus­paik­koja, joissa auton lataa­mi­nen sisäl­tyy park­ki­mak­suun.

Kau­pun­ki­kult­tuu­ria ja yhtei­söl­li­syyttä edis­tävä

Val­kea on muu­ta­kin kuin ostos­paikka. Val­kea on oulu­lais­ten yhtei­nen olo­huone kes­kellä kau­pun­kia, Oulun sydä­messä. Elä­väi­nen Kesä­katu on paikka johon voi pysäh­tyä naut­ti­maan ilmai­sista tapah­tu­mista. Kesä­ka­dun esiin­ty­mis­paik­ko­jen varaa­mi­nen on ilmaista kai­kille ei-kau­pal­li­sille ja yleis­hyö­dyl­li­sille toi­mi­joille, esi­mer­kiksi kult­tuu­ri­tuot­ta­jille ja yhdis­tyk­sille.

Osuus­kauppa Ari­nan ja sen omis­ta­jien omis­tama kaup­pa­kes­kus

Val­kean raken­ta­mi­sen on mah­dol­lis­ta­nut poh­jois­suo­ma­lais­ten koti­ta­louk­sien omis­ta­man kulut­ta­jao­suus­kun­nan toi­minta. Lii­ke­toi­min­nasta seu­raava hyöty jakau­tuu aina poh­jois­suo­meen, kun osuus­kau­pan toi­min­nan yli­jäämä käy­te­tään pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Näin koti­ta­lou­det saa­vat toi­vo­mi­aan hyö­tyjä ja samalla mah­dol­lis­ta­vat poh­jois­suo­ma­lais­ten pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen. Val­kea on sydän Poh­jois-Suo­melle.