Vas­tuul­li­suus

Val­kea kan­taa vas­tuuta ympä­ris­töstä, ilmas­tosta ja yhtei­söistä. Toi­vomme löy­tä­vämme aina uusia kump­pa­neita tuo­maan kans­samme kes­tä­viä rat­kai­suja kaik­kien saa­ta­ville.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on muun muassa:

Ener­gia­te­ho­kas kiin­teistö

Val­keassa ei hukata ener­giaa. Val­kealla on LEED-kul­ta­ta­son ympä­ris­tö­luo­ki­tus, joka ker­too, että Val­kean kiin­teis­tön ympä­ris­tö­omi­nai­suu­det ovat erin­omai­sella eli kul­tai­sella tasolla. LEED-kir­jai­nyh­dis­telmä tulee sanoista Lea­ders­hip in Energy and Envi­ron­men­tal Design. LEED on jär­jes­telmä ympä­ris­tö­myön­tei­syy­den arvioin­tiin kiin­teis­tön suun­nit­te­lussa, raken­ta­mi­sessa ja yllä­pi­dossa.

Olemme vähen­tä­neet yleis­ten tilo­jen koko­nai­se­ner­gian­ku­lu­tusta vii­meis­ten vuo­sien aikana vuo­si­ta­solla n. 10 %. Kaup­pa­kes­kuk­sen sähkö on pääs­tö­töntä ja käy­tämme hyväksi kau­pan kyl­mä­pro­ses­sista yli­jää­vää lauh­de­läm­pöä kiin­teis­tön läm­mi­tyk­seen.

Kier­rä­tyk­seen kan­nus­tava

Val­keassa kier­rä­tys on osa toi­min­ta­kult­tuu­ria. Jokai­nen vuo­kra­lai­nen pereh­dy­te­tään kier­rät­tä­mi­seen ja kier­rä­tyk­sen toi­mi­vuutta tar­kas­tel­laan sään­nöl­li­sesti.

Kier­rä­tämme mm. muo­vi­jät­teet, bio­jät­teet ja pah­vit. Kier­rä­tys­pro­sent­timme on huima 81 % (tammi–huhtikuu 2023).

Tur­val­li­suutta tukeva

Teemme pal­jon töitä tur­val­li­suu­den eteen. Tilois­samme on 24 h val­vonta, jota hoi­taa pai­kan päällä ole­vat jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat ja var­ti­jat sekä kame­ra­val­vonta. Teemme var­tioin­ti­kump­pa­nimme ja polii­si­vi­ran­omai­sen kanssa tii­vistä yhteis­työtä. Lisäksi Val­keassa toi­mii kolme Nuor­ten omaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa, eli Nojaa. NOJA – Nuor­ten oma jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat® ovat osa Nuor­ten Revii­reillä Oulussa-kehit­tä­mis­han­ketta, jossa vah­vis­te­taan jul­ki­sissa ja puo­li­jul­ki­sissa tiloissa aikaansa viet­tä­vien nuor­ten hyvin­voin­tia, tur­val­li­suutta ja yhden­ver­tai­suutta.

Säh­kö­au­toi­li­jan valinta

Val­kean omasta park­ki­hal­lista löy­tyy 4 kpl säh­kö­au­to­jen lataus­paik­koja, joissa auton lataa­mi­nen sisäl­tyy park­ki­mak­suun.

Kau­pun­ki­kult­tuu­ria ja yhtei­söl­li­syyttä edis­tävä

Val­kea on muu­ta­kin kuin ostos­paikka. Val­kea on oulu­lais­ten yhtei­nen olo­huone kes­kellä kau­pun­kia, Oulun sydä­messä. Elä­väi­nen Kesä­katu on paikka johon voi pysäh­tyä naut­ti­maan ilmai­sista tapah­tu­mista. Kesä­ka­dun esiin­ty­mis­paik­ko­jen varaa­mi­nen on ilmaista kai­kille ei-kau­pal­li­sille ja yleis­hyö­dyl­li­sille toi­mi­joille, esi­mer­kiksi kult­tuu­ri­tuot­ta­jille ja yhdis­tyk­sille.

Osuus­kauppa Ari­nan ja sen asia­kas­o­mis­ta­jien omis­tama kaup­pa­kes­kus

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on poh­jois­suo­ma­lai­sen Osuus­kauppa Ari­nan asia­kas­o­mis­ta­jien yhdessä omis­tama kaup­pa­kes­kus. Val­kean raken­nut­ta­mi­sen mah­dol­lis­ti­vat aika­naan asia­kas­o­mis­ta­jat. Osuus­kau­pan tar­koi­tus on tuot­taa pal­ve­luja ja etuja asia­kas­o­mis­ta­jil­leen ja Kaup­pa­kes­kus Val­keassa tämä toteu­tuu yhdessä kaup­pa­kes­kuk­sen eri toi­mi­joi­den kanssa. Ari­nan tuo­tot palau­te­taan aina poh­joi­seen, poh­joi­sen ihmis­ten ja alu­een hyväksi, myös Val­kean kehit­tyessä ja menes­tyessä.