Yhteys­tie­dot

Val­kea on Oulun kes­kus­tan sydän. Pää­set meille muka­vasti millä tahansa kul­jet­kin.

Saa­pu­mi­nen

Käyn­tio­soit­teemme on Iso­katu 22–25, 90100 Oulu.

Val­ke­aan tulet käte­västi niin jalan, jul­ki­silla, pyö­rällä kuin autol­la­kin. Kävel­len pää­set Val­ke­aan Pak­ka­huo­neen­ka­dun ja Kaup­pu­rien­ka­dun suun­nilta sekä Rotu­aa­rilta Kivi­sy­dä­men sisään­käyn­nistä Gina Trico­tin läpi kul­ke­malla. Pää­si­sään­käyn­nit Kesä­ka­dun molem­missa päissä tuo­vat sinut suo­raan kaup­pa­kes­kuk­sen yti­meen, kate­tulle koh­taa­mis- ja tapah­tu­ma­pai­kalle. Kaup­pu­rien­ka­dun sisään­käynti palvelee eri­tyi­sesti Sokos-tava­ra­ta­lon asiak­kaita. Kaup­pa­kes­kus Val­kea toi­vot­taa kaikki maa­il­man par­haan tal­vi­pyö­räi­ly­kau­pun­gin pol­ki­jat läm­pi­mästi ter­ve­tul­leiksi! Saat pyö­rän park­kiin Val­kean pää­si­sään­käyn­nin välit­tö­mään lähei­syy­teen Kaup­pu­rien­ka­dulle.

Lähim­mät jouk­ko­lii­ken­teen pysä­kit sijait­se­vat Tori­ka­dulla, Saa­ris­ton­ka­dulla ja Pak­ka­huo­neen­ka­dulla 1–2 kort­te­lin päässä Val­keasta. Sinua par­hai­ten pal­ve­le­van rei­tin voit tar­kis­taa osoit­teesta oulunjoukkoliikenne.fi.

Saa­pues­sasi autolla, käte­vintä on ajaa park­ki­luo­lasto Kivi­sy­dä­meen tai Val­kean park­ki­hal­liin.

Sisään­ajo Val­kean park­ki­hal­liin (65 paik­kaa) Iso­ka­dulta Saa­ris­ton­ka­dun suun­nasta. Val­kean park­ki­hal­lissa on neljä säh­kö­la­taus­paik­kaa. Säh­kö­la­taus sisäl­tyy park­ki­mak­suun. Oma lataus­kaa­peli tulee olla mukana.

Kivi­sy­dä­meen (900 paik­kaa) voit ajaa sisään ja pois­tua kahta kautta. Hal­li­tus­katu 1, Torin ramppi sijait­see Hal­li­tus­ka­dulla torin­ran­nassa. Hal­li­tus­katu 20, Hal­li­tus­ka­dun ram­pille aje­taan Uusi­ka­dulta Otto Kar­hin puis­ton kul­malta. Kivi­sy­dä­meen pää­set Val­keasta kahta reit­tiä: joko pää­his­si­au­lan his­seillä tai Rotu­aa­rin his­seillä, joi­hin pää­set Gina Trico­tin liik­keen läpi.

Osa Val­kean liik­keistä tar­joaa autolla tule­ville asiak­kail­leen hyvi­tystä park­ki­mak­susta. Hyvi­tyk­sen määrä ja ehdot vaih­te­le­vat liike- ja ravin­to­la­koh­tai­sesti. Lue lisää park­ki­hy­vi­tyk­sestä täältä.

Löy­tö­ta­va­rat

Löy­tö­ta­va­rat toi­mi­te­taan kaup­pa­kes­kuk­sen 4. ker­rok­sessa sijait­se­vaan Rei­lan toi­mis­toon (ma–pe 11–13). Val­ke­aan kadon­neita löy­tö­ta­va­roita voi tie­dus­tella osoit­teesta loytotavara.valkea@reila.fi.

Löy­tö­ta­va­rat toi­mi­te­taan ker­ran vii­kossa tiis­tai­sin Poh­jois-Poh­jan­maan Löy­tö­ta­va­ra­pal­ve­lui­hin.

Poh­jois-Poh­jan­maan Löy­tö­ta­va­ra­pal­ve­lut Oy
Teh­taan­katu 1, 90130 Oulu (Rak­si­lan mar­ke­tit, Salen talo, 2.kerros)
www.pplp.fi
Puh. 0600 550 094 (1,91€/min+npm)

Ota yhteyttä

Kaup­pa­kes­kus­joh­taja Heli Siro­nen
044 788 5933
heli.sironen@sok.fi

Mark­ki­nointi- ja tapah­tu­ma­pääl­likkö Päivi Mäkelä
044 788 5902
paivi.s.makela@sok.fi

Pro­moo­tio­paik­ka­ky­se­lyissä ja muissa asioissa
Kaup­pa­kes­kusas­sis­tentti Maria Moi­la­nen
044 405 0759
maria.moilanen@sok.fi

Vai­kut­ta­jayh­teis­työ

Toi­mitko Oulun alu­eella sosi­aa­li­sen median vai­kut­ta­jana ja oli­sit kiin­nos­tu­nut teke­mään vai­kut­ta­jayh­teis­työtä Kaup­pa­kes­kus Val­kean kanssa?

Täytä tie­tosi Osuus­kauppa Ari­nan vai­kut­ta­ja­ver­kos­toon tai ota yhteyttä Val­kean mark­ki­noin­ti­pääl­lik­köön.

Anna meille palau­tetta

Medialle

Kaup­pa­kes­kus Val­kean logot pai­no­kel­poi­sessa muo­dossa.