Pysä­köinti ja park­kietu

Saa­pues­sasi autolla on käte­vintä ajaa park­ki­luo­lasto Kivi­sy­dä­meen tai Val­kean park­ki­hal­liin.

Pysä­köinti

Val­kean park­ki­halli (65 paik­kaa)

ma-la klo 7–23
su klo 9–22

Sisään­ajo Iso­ka­dulta Saa­ris­ton­ka­dun suun­nasta

Hin­nasto

Perus­maksu 2,30 € (ensim­mäi­nen tunti)
Jat­ko­taksa 1,00 € / 30 min. jak­soina
Kadon­nut park­ki­lippu 15 €

Kivi­sy­dän (900 paik­kaa)

Avoinna 24 h

Kivi­sy­dä­meen pää­see kahta kautta. Hal­li­tus­katu 1, Torin ramppi sijait­see Hal­li­tus­ka­dulla torin­ran­nassa. Hal­li­tus­katu 20, Hal­li­tus­ka­dun ram­pille aje­taan Uusi­ka­dulta Otto Kar­hin puis­ton kul­malta.

Hin­nasto

Perus­maksu 2,60 € (ensim­mäi­nen tunti)
Jat­ko­taksa 0,43 € / 10 min. jak­soina
Vuo­ro­kausi­maksu, yhtä­jak­soi­nen pysä­köinti 29,00 €

Pysä­köin­ti­mak­sun voi suo­rit­taa Moovy- ja Park­Man-sovel­luk­silla (pysä­köin­ti­maksu + pal­ve­lu­maksu) sekä mak­su­kor­teilla mak­suau­to­maat­tiin. Lisä­tie­toja Oulun Pysä­köin­nin verk­ko­si­vuilta.

Opas­tus Kivi­sy­dä­messä

Valitse ensin kohde näy­töltä, ota lipuke ja aja sisään. Kivi­sy­dä­men näy­töt opas­ta­vat sinut lähelle valit­se­maasi his­siyh­teyttä.

Kivi­sy­dä­mestä on his­siyh­teys Val­ke­aan, Iso­katu 25.

Suu­rin sal­littu ajo­neu­von kor­keus on 2,6 m ja pysä­köin­ti­ruu­dut ovat 2,7 m x 5 m.

Park­kietu

Osa Val­kean liik­keistä tar­joaa autoi­le­ville asiak­kail­leen hyvi­tystä park­ki­mak­susta. Hyvi­tyk­sen määrä ja ehdot vaih­te­le­vat liike- ja ravin­to­la­koh­tai­sesti.

Val­kean park­ki­hal­lin park­ki­lippu tai Kivi­sy­dä­men Moovy- tai ParkMan‑sovellusnäkymä esi­tet­tävä osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä, S‑Market Her­kussa tulee näyt­tää myös S‑Etukortti.

Gina Tricot

Kun ostat Gina Trico­tista vähin­tään 40 €:lla, saat Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä 2,50 €:n hyvi­tyk­sen. Hyvi­tys anne­taan Gina Trico­tin ostok­sesta.

Reima

Kun ostat Rei­masta vähin­tään 100 €:lla, saat Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä 3 €:n hyvi­tyk­sen. Hyvi­tys anne­taan Rei­man ostok­sesta.

Fin­lay­son

Kun ostat Fin­lay­so­nista vähin­tään 30 €:lla, saat Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä 2,50 €:n hyvi­tyk­sen. Hyvi­tys anne­taan Fin­lay­so­nin ostok­sesta.

S‑Market Herkku

Kun ostat S‑Market Her­kusta 50 €:lla, saat Kivi­sy­dä­men tai Val­kean park­ki­hal­lin pysä­köin­nistä 2,30 €:n hyvi­tyk­sen ostos­tesi lop­pusum­masta.

Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Miten saan park­kie­dun?

Val­kean liik­keet voi­vat halu­tes­saan antaa asiak­kail­leen park­ki­hy­vi­tyk­sen. Esitä Val­kean park­ki­hal­lin park­ki­lippu tai Kivi­sy­dä­men Moovy tai Park­Man ‑sovel­luk­sen park­ki­nä­kymä osto­ta­pah­tu­man yhtey­dessä ennen mak­sua kas­salla. Park­kietu hyvi­te­tään ostos­tesi lop­pusum­masta.

Mistä liik­keistä park­kie­dun saa?

Yllä ole­van lis­tan liik­keet tar­joa­vat tällä het­kellä park­ki­hy­vi­tyk­sen. Park­ki­hy­vi­tystä ei saa kai­kista Val­kean liik­keistä.

Voinko saada park­kie­dun yhdellä vie­rai­lulla useam­masta liik­keestä?

Osa liik­keistä antaa park­kie­dun vaikka oisit saa­nut sen jo toi­sesta liik­keestä. Emme kui­ten­kaan voi luvata tätä, eli kysy lisää park­ki­hy­vi­tystä tar­joa­van liik­keen asia­kas­pal­ve­li­joilta.

Pitääkö park­ki­lippu mak­saa park­ki­hal­lissa?

Val­kean park­ki­halli

Kyllä pitää. Park­ki­lippu mak­se­taan nor­maa­listi park­ki­hal­lin mak­suau­to­maa­tilla. Park­ki­hy­vi­tys anne­taan alen­nuk­sena park­ki­hy­vi­tystä tar­joa­vasta liik­keestä teh­dystä ostok­sesta.

Kivi­sy­dän

Voit suo­rit­taa park­ki­mak­sun pysä­köin­ti­so­vel­luk­sella, jäl­ki­kä­teen netissä tai perin­tei­seen tapaan auto­maa­tilla mak­su­kor­tilla. Park­kie­dun saat ainoas­taan Moovy- tai Park­Man ‑sovel­lusta käyt­tä­mällä.

Voinko hyö­dyn­tää edun useam­massa liik­keessä samalla lipuk­keella? 

Riip­puu liik­keestä, kysy lisää park­ki­hy­vi­tystä tar­joa­van liik­keen asia­kas­pal­ve­li­joilta.

Kos­keeko hyvi­tys myös tien­var­si­park­kee­raa­mista?

Ei. Tällä het­kellä park­ki­hy­vi­tys kos­kee ainoas­taan Kivi­sy­dä­men ja Val­kean park­ki­hal­leja.