Työ­pai­kat

Haluai­sitko työ­pai­kan näkö­ala­pai­kalta Oulun sydä­mestä?
Tutustu koko Val­kean moni­puo­li­seen työ­paik­ka­tar­jon­taan ja hae mukaan kaup­pa­kes­kuk­sen iloi­seen poruk­kaan!
Pssst… Meillä on myös kau­pun­gin par­haat hen­ki­lö­kun­tae­dut!

Avoi­met työ­pai­kat

Haluatko olla osana menes­tyk­se­kästä kehi­tystä ja kas­vuamme?

Etsimme nyt uusia rei­ma­lai­sia Oulun seu­dun myy­mä­löi­himme. Haemme Val­ke­aan osa-aikaista myy­jää tois­tai­seksi voi­massa ole­vaan työ­suh­tee­seen, 15 tun­niksi vii­kossa, huo­leh­ti­maan las­ten­vaa­te­liik­keen päi­vit­täi­sistä toi­min­noista ja mah­dol­lis­ta­maan las­ten ulkoi­lun rie­mun – säällä kuin säällä!

Osa-aikai­sena myy­jänä huo­leh­dit asia­kas­pal­ve­lun erin­omai­suu­desta ja tavoit­te­let kans­samme odo­tuk­set ylit­tä­vää asia­kas­koh­taa­mista. Toi­vomme sinulta aikai­sem­paa koke­musta myyn­ti­työstä eri­kois­kau­passa ja arvos­tamme eri­tyi­sesti las­ten­vaat­tei­den tun­te­musta ja las­ten parissa han­kit­tua työ­ko­ke­musta. Omaat myös vah­van visu­aa­li­sen sil­män ja olet jo kar­tut­ta­nut siitä jon­kin ver­ran työ­ko­ke­musta. Oma-aloit­tei­suus ja vas­tuun­ot­to­kyky ovat ehdot­to­masti plus­saa. Asenne kui­ten­kin rat­kai­see ja pereh­dy­tämme työssä onnis­tu­mista edel­lyt­tä­vät tie­to­tai­dot teh­tä­vään vali­tuille. Työ on osa-aikaista vuo­ro­työtä sisäl­täen ilta- ja vii­kon­lop­pu­töitä.

Mitä tar­joamme? Rei­malla panos­tamme jat­ku­vaan osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen, meillä on kat­tava pereh­dy­tys­oh­jelma ja moni­puo­li­set hen­ki­lös­tö­edut. Vas­tuul­li­suus on meille tär­keää ja otamme sen vaka­vasti kai­kessa toi­min­nas­samme.

Kiin­nos­tuitko? Lähetä CV ja vapaa­muo­toi­nen hake­muk­sesi mah­dol­li­sim­man pian, kui­ten­kin 3.10.2023 men­nessä. Käsit­te­lemme hake­muk­sia jo hakuai­kana ja täy­tämme teh­tä­vät mah­dol­li­suuk­sien mukaan heti.

Lisä­tie­toja:

Myy­mä­lä­pääl­likkö Katri Vähä­kuo­pus, katri.vahakuopus@reima.com ja
Myy­mä­lä­pääl­likkö Jaana Nurk­kala, jaana.nurkkala@reima.com