Ajankohtaista

Nuorten tilalle jatkoa – tila avautuu uudessa paikassa tiistaina 7.3.

Viime syk­synä Oulun kau­punki pilo­toi Val­keassa nuor­ten omaa koh­taa­mis­paik­kaa muu­ta­man kuu­kau­den ajan. Nyt tila saa jat­koa, tosin uudessa pai­kassa Gina Trico­tia vas­ta­päätä. 

Yhteistä iloa ja teke­mi­sen paik­koja – Nuor­ten tila avaa ovensa kaup­pa­kes­kus Val­keassa

Nuor­ten oma tila ava­taan kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan hiih­to­lo­malla. Tila tar­joaa yhdes­sä­oloa ja teke­mistä 13–29 ‑vuo­tiaille.  Toi­min­nan tavoit­teena on vah­vis­taa nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten osal­li­suutta ja hyvin­voin­tia sekä ennal­taeh­käistä syr­jäy­ty­mistä ja nega­tii­vi­sia ryh­mäil­miöitä. Toi­min­nasta vas­taa­vat Oulun kau­pun­gin ja ODL:n nuo­ri­so­työn­te­ki­jät.

Tilaa raken­ne­taan nuor­ten kanssa

Nuor­ten tila kaup­pa­kes­kus Val­keassa ava­taan avoi­min ja odot­ta­vai­sin mie­lin. Tilan arkea ja toi­min­taa läh­de­tään raken­ta­maan alusta läh­tien yhdessä nuor­ten kanssa.

Tavoit­teena on tar­jota nuo­rille oma tila, tapaa­mis­paikka, jonne on helppo tulla yksin tai yhdessä. Tilasta löy­tyy monen­laista teke­mistä ja jut­te­lu­ka­ve­reita. Avoi­men koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­nan lisäksi tilassa jär­jes­te­tään ohjat­tuja ryh­miä. Kes­kei­nen tila mah­dol­lis­taa myös muun muassa tai­de­näyt­te­lyi­den jär­jes­tä­mi­sen alu­een nuo­rille. Toi­min­nasta vas­taa­vat Oulun kau­pun­gin ja ODL:n nuo­ri­so­työn­te­ki­jät.

Nuor­ten tilan ovet ovat auki 13–29 ‑vuo­tiaille maa­nan­taista tors­tai­hin klo 15–19.30 ja per­jan­tai­sin 15–21.00. Toi­min­nasta tie­do­te­taan nuortenoulu.fi ja odl.fi ‑sivus­toilla.

Kävi­jöi­den, toi­vei­den ja palaut­tei­den mukaan toi­min­tail­toja voi­daan tar­peen mukaan jao­tella jat­kossa ikä­ryh­mit­täin ja toi­min­taa kehi­te­tään arjen havain­to­jen kautta. Tie­toa ja toi­veita kerä­tään aktii­vi­sesti maa­lis­kuun ajan. Ensim­mäi­nen työ­paja nuo­rille ja yhteis­työ­kump­pa­neille toi­min­nan kehit­tä­mi­seksi jär­jes­te­tään 1.4.2023.

Nimi nimet­tö­mälle

Nuo­ret pää­se­vät kek­si­mään nuor­ten tilalle nimen 7.3. lan­see­rat­ta­vassa nimi­kil­pai­lussa. Nimeä voi ehdot­taa somessa @Valkeanuortentila.

Nuor­ten tilaa ovat talou­del­li­sesti mah­dol­lis­ta­massa Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Osuus­kauppa Arina, Lähi­Ta­piola Poh­joi­nen ja Oulun kau­punki.

Nuor­ten tila on jat­kumo Val­keassa pilo­toi­dulle Mei­dän mie­lestä ‑kon­sep­tille, jonka tar­koi­tuk­sena on tukea alu­eemme nuor­ten hyvin­voin­tia, osal­li­suutta ja mie­len­ter­veyttä. Kon­sep­tia ovat olleet kehit­tä­mässä pai­kal­li­set Kaleva Media, Lähi­Ta­piola Poh­joi­nen, Osuus­kauppa Arina sekä Oulun kau­punki, Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Sää­tiö ja Nuor­ten Ystä­vät. Lisäksi mukana on laaja ver­kosto yhteis­työ­kump­pa­neita.


Lisä­tie­toja:

Tarja Rönkkö 0447038233, tarja.ronkko@ouka.fi

Piritta Pie­tilä-Liten­dahl 0503126345, piritta.pietila-litendahl@odl.fi

Ajankohtaista