Ajankohtaista

Nuorille oma paikka Valkeaan ke 7.9.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa tes­ta­taan nuor­ten koh­taa­mis­paik­kaa yhdessä Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den kanssa. Tila toi­mii pop upina kah­den kuu­kau­den ajan Val­kean toi­sessa ker­rok­sessa.

– Tavoit­teena on, että nuo­rilla on hel­posti saa­vu­tet­ta­vissa oleva paikka, jossa voi viet­tää tur­val­li­sesti aikaa tois­ten nuor­ten kanssa, kes­kus­tella luo­tet­ta­vien aikuis­ten kanssa elä­män isoista ja pie­nistä kysy­myk­sistä ja tar­vit­taessa saada ohjausta pal­ve­lui­hin, Tarja Rönkkö nuo­ri­so­pal­ve­luista ker­too. Puhe­li­men lataa­mista tie­ten­kään unoh­ta­matta.

Ideaa nuo­rille suun­na­tusta tilasta on pyö­ri­telty jo pidem­män aikaa. Jo ennen kaup­pa­kes­kuk­sen avausta nuo­rille suun­na­tussa kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­dessa nousi esiin toive rau­hal­li­sista hen­gai­lu­ti­loista, joista nuo­ria ei hää­det­täisi pois.

– Sopi­via tiloja ei ikävä kyllä ole ollut, ker­too kaup­pa­kes­kus­joh­taja Heli Siro­nen. Nyt väliai­kai­sesti tyh­jil­lään ole­vassa tilassa on mah­dol­li­suus tes­tata tätä ideaa ja jos nuo­ret otta­vat tilan hyvin vas­taan, niin ehdot­to­masti mie­ti­tään jotain pysy­väm­piä rat­kai­suja.

Koh­taa­mis­paikka on tar­koi­tettu kai­kille alle 29-vuo­tiaille nuo­rille ja siellä nuo­ret voi­vat viet­tää ren­nosti aikaa. Oles­ke­lun lisäksi tilassa on mah­dol­lista muun muassa pelailla, tehdä tai­detta ja osal­lis­tua eri­lai­siin työ­pa­joi­hin.

Kai­kille tur­val­li­nen kaup­pa­kes­kus

Nuo­ri­so­työtä on tehty yhteis­työssä eri toi­mi­joi­den kanssa Val­kean avauk­sesta asti. Jal­kau­tuva nuo­ri­so­työ onkin tuttu näky kaup­pa­kes­kuk­sessa eri­tyi­sesti ilta-aikaan. Val­keassa par­tioi vii­koit­tain muun muassa Oulun kau­pun­gin jal­kau­tuva työ­ryhmä Kaasi, ODL:n Wal­kers-tiimi sekä Nurri-toi­minta. Satun­nai­sesti mukana ovat myös Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kunta, Katukli­nikka ja Aste-hanke. 

– Nuo­ri­so­työtä teh­dään nuor­ten ehdoilla ja hei­dän vapaa-ajan­viet­toa­lu­eel­lansa. Tuemme nuor­ten tur­val­lista ole­mista Val­keassa ja sen ympä­ris­tössä sekä var­mis­tamme, että nuo­rilla on tur­val­li­sia aikui­sia läsnä hei­dän arjes­saan, ker­too Oulun Kaa­si­tii­min Janne Myl­lylä.

Val­keassa on myös ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen val­vonta, jolla on pyritty sii­hen, että jokai­sella on tur­val­lista liik­kua Kesä­ka­dulla mihin vuo­ro­kau­den aikaan tahansa. Sekä Val­kean var­tioi­mis­lii­kettä että toi­mi­joita on nuo­ris­työn toi­mesta kou­lu­tettu koh­taa­maan nuo­ria. Näin yhtei­se­losta on pyritty teke­mään suju­vaa kai­kille.

–  Kaup­pa­kes­kus on kai­kille avoin oulu­lais­ten yhtei­nen olo­huone ja nuo­ret ovat yksi tär­keä koh­de­ryh­mämme. Haluamme kokeilla nuor­ten kanssa uuden­laista yhteis­työtä, jolla pyri­tään tar­joa­maan heille oma katua rau­hal­li­sempi ja viih­tyi­sämpi koh­taa­mis­paikka, Siro­nen ker­too.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa ollaan haluk­kaita jat­kos­sa­kin kokei­le­maan uuden­lai­sia yhteis­työ­pro­jek­teja eri taho­jen kanssa.

Nuor­ten koh­taa­mis­pai­kan ovet ava­taan kes­ki­viik­kona 7.9. enti­sessä Val­li­lan lii­ke­ti­lassa. Tila on avoinna kes­ki­vii­kosta tors­tai­hin klo 12–20 ja per­jan­tai­sin klo 14–22. Myös joi­ta­kin lau­an­tai­au­kio­loja on tulossa, mutta näistä tie­do­te­taan erik­seen.

 

Ajankohtaista