Ajankohtaista

Varaa esiintymislava veloituksetta käyttöösi

Tie­sitkö, että Val­kean Kesä­ka­dun esiin­ty­mis­lava on kaik­kien alu­een har­ras­ta­jien, seu­ro­jen, tai­tei­li­joi­den ynnä mui­den vas­taa­vien käy­tet­tä­vissä veloi­tuk­setta?

Kesä­katu on kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten yhtei­nen tapah­tu­ma­paikka. Kesä­ka­dun tapah­tu­mia koor­di­noi Kaup­pa­kes­kus Val­kea. Eri­lai­set kau­pun­ki­lais­ten iloksi ja hyö­dyksi jär­jes­tet­tä­vät tapah­tu­mat ovat ter­ve­tul­leita Kesä­ka­dulle ilman eril­listä veloi­tusta! Tapah­tuma voi olla esi­mer­kiksi musiik­kie­si­tys, tans­sia, sana­tai­detta, valo­ku­va­näyt­tely… vain mie­li­ku­vi­tus on rajana.

LÄHETÄ ALUSTAVA VARAUSPYYNTÖ TÄSTÄ

Oulun kau­pun­gin kanssa teh­dyn sopi­muk­sen mukai­sesti Osuus­kauppa Arina voi myös vuo­krata Kesä­ka­dulta tilaa lii­ke­toi­min­ta­käyt­töön. Kau­pal­li­sista tapah­tu­mista Kaup­pa­kes­kus perii hin­nas­ton mukai­sen mak­sun. Kysy alus­ta­vaa tar­jousta mak­sul­li­sista pro­mo­pai­koista tällä lomak­keella.

Koska Kesä­ka­dun ylei­sössä on kai­ke­ni­käi­siä kau­pun­ki­lai­sia ja vie­rai­li­joita, Kaup­pa­kes­kus Val­kea pun­nit­see tapaus­koh­tai­sesti jokai­sen tapah­tu­man sovel­tu­vuu­den Kesä­ka­dun lavalle.

Ajankohtaista