Ajankohtaista

Valkean Lumo Light Festivalin teos ulkotiloissa

Val­kea on ollut useam­pana vuonna mukana suu­ren suo­sion saa­neessa Lumo Light Fes­ti­val Oulu ‑valo­ta­pah­tu­massa. Viime vuo­sina Val­kean yhteis­työ­teok­set ovat olleet sisä­ti­loissa Kesä­ka­dulla, mutta tänä vuonna teos siir­tyy Kaup­pu­rie­nau­kiolle ulos, jossa se pää­see parem­min oikeuk­siinsa. 

Tämän vuo­den teos on nimel­tään Event Horizon ja sen on teh­nyt itä­val­ta­lai­nen Circus Lumi­neszenz.

“Ereig­nis­ho­rizont // Event Horizon” esit­tää valo­jen tuo­maa jat­ku­moa kul­ku­väy­lälle; uudet ulot­tu­vuu­det tule­vat näky­viin, kun valo on vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa ais­teja hämää­vän tahon kanssa. Mikä oli sel­vää, ei ehkä ole­kaan enää. Minkä emme luul­leet ole­van ole­massa, onkin siinä edes­sämme. Lopu­ton muo­to­jen leikki, joka sekoit­taa tajun­tamme aika-ava­ruus­jat­ku­mosta.

Lumo Light Fes­ti­val Oulu valai­see kau­pun­gin 18.–20.11.2022. klo 16–22. Katso kaikki upeat tai­de­teok­set ja nii­den sijan­nit tästä.

Val­kean kah­vi­loista Cof­fee House ja Bacaro Dop­pio pal­ve­le­vat Lumo-vii­kon­lo­pun ajan piden­ne­tysti: per­jan­taina ja lau­an­taina klo 22 asti ja sun­nun­taina klo 20 asti.

Ajankohtaista