Ajankohtaista

Nuorten hyvinvointi ja mielenterveys puheenaiheena la 8.10.

Val­kean lavalla jär­jes­te­tään lau­an­taina 8.10. klo 11–12 panee­li­kes­kus­telu, jossa puhee­nai­heena on nuor­ten mie­len­ter­veys. Samana päi­vänä Val­keassa on Kesä­ka­tu­POP-tapah­tuma

Panee­li­kes­kus­te­lussa mukana eri päät­tä­jiä ja kes­kus­te­lua joh­taa Kale­van pää­toi­mit­taja Sanna Kes­ki­nen.

Panee­li­kes­kus­telu on osa laa­jem­paa Mei­dän mie­lestä ‑han­ketta, jossa on mukana Kaleva Media, Lähi­Ta­piola Poh­joi­nen ja Osuus­kauppa Arina. Kam­pan­jan suun­nit­te­lussa, toteu­tuk­sessa ja asian­tun­tija-apuna ovat olleet lisäksi mukana nuor­ten mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­seksi kon­kreet­tista työtä teke­vät pai­kal­li­set jär­jes­tö­toi­mi­jat Nuor­ten Ystä­vät, ODL ja MIELI Oulun seu­dun mie­len­ter­vey­syh­dis­tys. Myös Oulun kau­punki on mukana kam­pan­jassa tuke­massa ja mah­dol­lis­ta­massa nuor­ten mie­len­ter­vey­den edis­tä­mistä.

Val­ke­aan syys­kuussa ava­tussa Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den popup­koh­taa­mis­pai­kassa ovat klo 11–15 tavat­ta­vissa useat Oulun seu­dun nuo­riso- ja mie­len­ter­veys­toi­mi­jat, joi­den kanssa voi jutella ja saada lisä­tie­toja aiheesta.


Mistä löy­tää kes­kus­te­lu­kump­pani tai apua pahaan oloon?

Walk in ‑tera­pia:

Oulussa tar­jo­taan ilmaista lyhyt­te­ra­piaa 16–30 vuo­tiaille nuo­rille ja aikui­sille kes­ki­viik­koi­sin klo 15–18 Nuor­ten kah­vila Kivi­ja­lassa. Walk in ‑tera­pia on ajan­va­rauk­se­ton, riit­tää että tulet vain pai­kalle! Kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja halu­tes­sasi voit tulla nimet­tö­mänä.

Kir­kon walk in ‑tera­pia mal­lin mukaista lyhyt­te­ra­piaa on tar­jolla myös ajan­va­rauk­sella Byströ­min ohjaa­mossa Vamok­sen työn­te­ki­jöi­den toi­mesta. Sinne voit varata ajan Byströ­min ohjaa­mosta.

 

ODL:n koh­taa­mis­paikka:

ODL:n koh­taa­mis­pai­kassa Iso­katu 47:ssa on aina joku, jolla on aikaa just sulle. Toi­min­taa on tiis­taista-per­jan­tai­hin alle 18-vuo­tiaille ja maa­nan­taina tätä van­hem­mille. Tar­joamme koh­taa­mis­pai­kalla muka­vaa seu­raa, yhdes­sä­oloa, teke­mistä ja pientä pur­ta­vaa veloi­tuk­setta.

Wal­kers-toi­minta:

Onko sulla joku asia mie­lessä, josta haluai­sit jutella? Tai asioita, joita pitäisi sel­vit­tää Voit napata hihasta kiinni ODL:n Wal­kers­lai­sia, jotka tapaat täällä Val­keassa joka arki­päivä. Wal­kers­lai­sen tun­nis­tat mus­tasta Wal­ker­sin logolla varus­te­tusta lii­vistä. Ne on täällä just sua var­ten.

ODL Startti:

Onko sulla kou­lu­paikka, työ­paikka tai muu suun­ni­telma mie­lessä? ODL:lla tar­joamme työ­pa­ja­toi­min­taa, jossa voit kokeilla eri­lai­sia työ­teh­tä­viä, vah­vis­taa omaa hyvin­voin­tiasi sekä kehit­tää monen­lai­sia työ­tai­toja ja opis­ke­lu­val­miuk­sia. Tun­nis­tamme myös osaa­mista, jota Star­tissa ker­tyy sekä teemme sitä yhdessä kans­sasi näky­väksi. Työ­teh­tä­viä voit kokeilla esim. keittiö‑, käsityö‑, tietokone‑, kahvila‑, hoiva- ja puu­töitä kos­ke­vissa teh­tä­vissä.

ODL Yhdis­tämö

Yhdis­tä­mön Koh­taa­mis­paikka on avoinna maa­nan­tai­sin klo 13–17 ja tiis­tai­sin klo 11–13, osoit­teessa Iso­katu 47. Koh­taa­mis­pai­kan toi­minta on mata­lan kyn­nyk­sen avointa kah­vi­la­toi­min­taa 18–35-vuotiaille nuo­rille aikui­sille.  Koh­taa­mis­pai­kassa voit viet­tää aikaa ren­nosti yhdessä mui­den nuor­ten aikuis­ten kanssa olei­le­malla. Yhdis­tä­mön yksi­lö­oh­jaus on sopiva vaih­toehto, kun tar­vit­set vii­koit­taista tukea ja kai­paat tsemp­pa­ria arkeesi. Me autamme sinua vah­vis­ta­maan arjessa pär­jää­mis­täsi ja jäsen­tä­mään elä­män­ti­lan­net­tasi.

Oulun seu­dun mie­len­ter­veys ry

Seka­sin ‑chat on val­ta­kun­nal­li­nen ano­nyymi, ilmai­nen ja luot­ta­muk­sel­li­nen kes­kus­te­lu­pal­velu 12–29 vuo­tiaille nuo­rille. Seka­sin-cha­tin tavoit­teena on ettei kukaan nuori jäisi yksin pahan olonsa kanssa. Cha­tissa päi­vys­tä­vät sekä ammat­ti­lai­set sekä kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set. Chat on avoinna ma-pe 9–24, la-su 15–24.

Seka­sin-cha­tia yllä­pi­tää Seka­sin Kol­lek­tiivi. Seka­sin Kol­lek­tiivi on lukuis­ten toi­mi­joi­den yhteen­liit­tymä, jota koor­di­noi MIELI Suo­men Mie­len­ter­veys rySuo­men Punai­nen RistiSet­le­ment­ti­liitto sekä SOS-lap­si­kylä.

Jos olet kiin­nos­tu­nut toi­mi­maan vapaa­eh­toi­sena Seka­sin-cha­tissa, lisä­tie­toa löy­tyy net­ti­si­vulta sekasin.fi/vapaaehtoiset.

Ajankohtaista