Ajankohtaista

Save the date – la 8.10. 🥁

KESÄKATU POPPAA TAAS LOKAKUUSSA!

Jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen Kesä­ka­tu­POP-musiik­ki­fes­ti­vaali jär­jes­te­tään lau­an­taina 8.10. Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla.

Luvassa on jäl­leen toi­nen tois­taan upeam­pia artis­teja ja musii­kil­li­sia elä­myk­siä oulu­lais­ten yhtei­sessä olo­huo­neessa. Lisäksi luvassa muuta tär­keää oheis­oh­jel­maa, josta ker­romme lisää aivan pian.

KETKÄ OVAT TÄMÄN VUODET ARTISTIT?

Fes­ta­reille on kiin­ni­tetty viisi artis­tia ja jul­kai­semme vih­je­ku­via artis­teista some­ka­na­vis­samme ke 7.9. alkaen, tule mukaan arvuut­te­luun! Lisäksi päi­vi­tämme aika­tau­lua ja sisäl­töä pit­kin syys­kuuta viral­li­sella Kesä­ka­tu­POP-sivus­tolla.

MIKÄ IHMEEN KESÄKATUPOP?

Kesä­ka­tu­POP on Kaup­pa­kes­kus Val­kean asiak­kail­leen tar­joama ilmai­nen musiik­ki­fes­ti­vaali, jonka tavoit­teena on tuoda iloi­nen kesä­fes­ta­ri­tun­nelma kes­kelle pimeintä syk­syä ja piris­tää oulu­laista kau­pun­ki­kult­tuu­ria.

Tapah­tu­man tuot­taa pai­kal­li­nen Team Simi­sami

Ajankohtaista