Ajankohtaista

Shoppailuvinkit matkaajalle

Monen hiih­to­lo­ma­lai­sen matka poh­joi­seen kul­kee Oulun läpi. Oulu onkin oiva puo­li­vä­lin tau­ko­paikka, jonne on helppo ja nopea tulla. 

Oulun Kaup­pa­kes­kus Val­kea moni­puo­li­sine ravin­to­loi­neen ja liik­kei­neen on mie­luisa vie­rai­lu­kohde koko per­heelle.

Ostos­vin­kit Val­ke­aan suun­taa­ville:

 1. Väli­neet ja vaat­teet tal­viur­hei­luun
  Val­keasta löy­tyy kaksi urhei­lu­vä­li­nei­den ja vaat­tei­den eri­kois­lii­kettä katu­ta­sosta: Blue Tomato ja Inters­port. Molem­mista liik­keistä löy­tyy kat­tava vali­koima esi­mer­kiksi lumi­lau­toja, suk­sia, las­ket­te­lusuk­sia ja suo­ja­vä­lij­neitä. Blue Toma­ton merk­ki­va­li­koi­maan kuu­luu mm. Bur­ton, RIPNDIP, Roxy, Lib­tech yms. Inters­por­tin vali­koi­masta löy­tyy Haglöfs, Peak Per­for­mance, 8848 Alti­tude ja pal­jon muita merk­kejä.
 2. Luke­mista ja teke­mistä 
  Luku­tou­kan para­tiisi löy­tyy ensim­mäi­sestä ker­rok­sesta Suo­ma­lai­sesta Kir­ja­kau­pasta. Vinkki: Sisään­käyn­nin luota löy­tyy TOP 10 ‑hylly, joka hel­pot­taa kir­ja­va­lin­to­jen teke­mistä kii­reessä.
  Loma tekee hyvää myös luo­vuu­delle – Flying Tiger Copen­ha­ge­nista löy­dät kaik­kea kivaa esi­mer­kiksi askar­te­luun ja piir­te­lyyn, sekä pal­jon muita tuot­teita ajan­viet­toon!
 3. Eri­kois­herk­kuja makean näl­kään
  Val­kean ensim­mäi­sen ker­rok­sen Kark­ki­päivä on kark­kien ja herk­ku­jen eri­kois­liike. Kark­ki­kau­pasta löy­tyy kokei­lun­ha­lui­selle vaikka mitä eri­koi­suuk­sia, joita ei löydy muista kau­poista. Laa­jan vali­koi­man irto­kark­ki­hyl­lyä ei voi ohit­taa!
 4. Merk­ki­vaat­teet lap­sille ja aikui­sille
  Val­keasta löy­tyy muo­tia ja asus­teita aivan koko per­heelle. Sokos-tava­ra­talo sijoit­tuu kol­meen ker­rok­seen, joista ensim­mäi­nen ker­ros on pyhi­tetty kos­me­tii­kalle ja asus­teille. Toi­sesta ker­rok­sesta löy­tyy nais­ten alusvaate‑, kenkä ja vaa­teo­sas­tot. Kol­man­nesta ker­rok­sesta taas löy­tyy mies­ten vaat­teet, alusa­sut ja ken­gät, kodin­osasto sekä lastenvaateosasto.Valkean toi­sesta ker­rok­sesta löy­tyy usei­den eri merk­kien vaa­te­liik­keet: Cubus, Bik­Bok, Vero­moda, Jack & Jones, Superdry, Car­lings, Volt sekä Rags. Kol­mas ker­ros on las­ten­ker­ros, samasta ker­rok­sesta löy­tyy kaikki las­ten­vaat­tei­den eri­kois­liik­keet sekä leik­ki­jän lelu­tai­vas XS-lelut. Las­ten­vaat­teita löy­tyy Jas­mi­nista, Polarn O. Pyre­tistä, Rei­masta sekä tie­ten­kin Sokok­sen lastenosastolta.Kevätauringon yllät­täessä voi aurin­ko­la­sit tulla tar­pee­seen. Val­kean ensim­mäi­sestä ker­rok­sesta löy­dät sekä Sil­mä­ase­man että Instru­men­ta­riu­min, joista saat aurin­ko­la­sien huip­pu­mer­kit.
 5. Tuliai­set per­he­tu­tuille
  Kuk­kia, pyyh­keitä tai arjen hem­mot­te­lua maja­pai­kan isän­tä­per­heelle tai mat­kan var­rella asu­valle suku­lai­selle? Val­keasta nap­paat mukaasi ilah­dut­ta­vat tuliai­set. Ensim­mäi­sessä ker­rok­sessa sinua palvelee Her­kun Kukka, jonka vali­koi­masta löy­tyy upeita val­miiksi sidot­tuja kimp­puja ja viher­kas­veja. Pie­niä sisus­tus­tuot­teita löy­dät Gra­ni­tista, Fin­lay­so­nista ja Sokok­sen kodin­osas­tolta. Ja mikäpä oli­si­kaan sen muka­vampi lahja kuin The Body Sho­pin laa­duk­kaat ihon­hoi­to­tuot­teet, joista lähes poik­keuk­setta jokai­nen tyk­kää?
 6. Extra-vinkki: Lap­si­per­heen lem­pi­paikka on leik­ki­huone Roi­hula ja Per­he­huone
  Val­ke­aan on lap­si­per­hei­den mukava tulla, sillä kaup­pa­kes­kuk­sessa on haluttu ottaa eri­tyi­sesti huo­mioon lap­si­per­hei­den tar­peet. Kol­man­nesta ker­rok­sesta löy­tyy muun muassa leik­ki­huone Roi­hula, jossa on mukava pur­kaa yli­mää­räistä ener­giaa ja poi­keita saman ker­rok­sen ravin­to­la­maa­il­massa eväs­tauolla. Nel­jän­nestä ker­rok­sesta löy­tyy pal­jon kehuttu Per­he­huone, jossa imet­tä­mi­nen ja syöt­tä­mi­nen onnis­tuu rau­hassa. Lisäksi las­ten­huo­neita löy­tyy nel­jän­nen ker­rok­sen his­si­au­lan lähei­syy­destä sekä kol­man­nesta ker­rok­sesta ravin­to­la­käy­tä­vän perältä.

 

Val­ke­aan nopein ja vai­vat­to­min reitti on ajaa Kivi­sy­dä­meen tai Val­kean park­ki­hal­liin. Molem­mista park­ki­hal­leista on suora his­siyh­teys kaup­pa­kes­kuk­seen ja sen eri ker­rok­siin. Ter­ve­tu­loa!

 


 

Lue myös: Moni hiih­to­lo­ma­lai­nen pysäh­tyy Oulussa – katso Val­kean ravin­to­la­tar­jonta

Ajankohtaista