Ajankohtaista

Takaisin lavalle - esiintymismahdollisuuksia Valkeassa

Val­kean Kesä­ka­dun lavaa on jäl­leen mah­dol­lista varata esiin­ty­mis­käyt­töön. Lop­pu­vuo­delle on vielä hyvin tilaa – ota pian yhteyttä, jos esiin­ty­mi­nen Oulun par­haim­malla pai­kalla kiin­nos­taa! 

Kesä­katu on kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten yhtei­nen tapah­tu­ma­paikka. Kesä­ka­dun tapah­tu­mia koor­di­noi Kaup­pa­kes­kus Val­kea. Eri­lai­set kau­pun­ki­lais­ten iloksi ja hyö­dyksi jär­jes­tet­tä­vät tapah­tu­mat ovat ter­ve­tul­leita Kesä­ka­dulle ilman eril­listä veloi­tusta! Täältä voit tar­kas­tella Kesä­ka­dun tapah­tu­ma­ka­len­te­ria.

Kau­pal­li­sista tapah­tu­mista Kaup­pa­kes­kus perii hin­nas­ton mukai­sen mak­sun.

Koska Kesä­ka­dun ylei­sössä on kai­ke­ni­käi­siä kau­pun­ki­lai­sia ja vie­rai­li­joita, Kaup­pa­kes­kus Val­kea pun­nit­see tapaus­koh­tai­sesti jokai­sen tapah­tu­man sovel­tu­vuu­den Kesä­ka­dun lavalle.

YHTEYDENOTOT / VARAUKSET:

Mark­ki­noin­ti­pääl­likkö
Johanna Kylli
johanna.kylli@sok.fi

KÄYTÄNNÖNJÄRJESTELYT:

Kaup­pa­kes­kusas­sis­tentti
Maria Moi­la­nen
maria.moilanen@sok.fi

Ajankohtaista