Ajankohtaista

KesäkatuPOPin toinen pääesiintyjä on...

… Teflon Brot­hers! Tämä Suo­men yksi suo­si­tuim­mista yhty­eistä kruu­naa Kesä­ka­tu­POP-fes­ti­vaa­lin lau­an­tai-iltana.

Muita Kesä­ka­tu­POP­piin kiin­ni­tet­tyjä esiin­ty­jiä ovat ABREU, Uusi Rak­kaus ja Julius Ran­tala. Kesä­ka­tu­POP on Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla jär­jes­tet­tävä ilmai­nen musiik­ki­fes­ti­vaali. Kesä­ka­tu­POP on lau­an­taina 2.10.


Volin, Heikki Kuu­lan ja Pyhi­myk­sen muo­dos­tama Teflon Brot­hers on kiis­tatta yksi Suo­men suo­si­tuim­mista yhty­eistä niin Spo­ti­fyssa kuin keik­ka­pai­koilla.

Yhtyeen tuo­rein pit­kä­soitto ‘Lop­puun­myyty’ ilmes­tyi juhan­nuk­sena 2021. Albu­milta löy­ty­vät mm. jät­ti­hi­tit ‘Har­maa Rinne’, ‘Ilmas­ton­muu­tos’ ja Pan­do­ran kanssa tehty ‘I love you’, joka kuul­tiin keväällä myös Uuden musii­kin kil­pai­lun finaa­lissa.


Oikeu­det muu­tok­siin pidä­te­tään. Ajan­koh­tai­nen koro­na­ti­lanne ote­taan huo­mioon ja se voi vai­kut­taa tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen.

Ajankohtaista