Ajankohtaista

KesäkatuPOPin ensimmäinen artistivieras julki nyt!

Lau­an­taina 2.10. jär­jes­tet­tä­vän Kesä­ka­tu­PO­Pin toi­nen pää­e­siin­ty­jistä on ABREU.

Anna Abreu.

Suo­ma­lais-por­tu­ga­li­lai­nen ABREU tun­ne­taan pit­kästä uras­taan ja lukui­sista hiteis­tään, jotka ovat rik­ko­neet kulta- ja pla­ti­na­ra­joja, kavun­neet Spo­tify-lis­to­jen kär­ki­si­joille ja vil­lin­neet ylei­söä kei­koilla ympäri Suo­mea. Uusi artis­ti­nimi antoi yli kym­me­nen vuotta uraa teh­neelle artis­tille vapau­den aloit­taa puh­taalta pöy­dältä.

Seu­raava artis­ti­jul­kis­tus teh­dään pian, stay tuned!


Kesä­ka­tu­POP on syk­syn läm­pi­min ilmai­nen kau­pun­ki­fes­ti­vaali, joka jär­jes­te­tään Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla lau­an­taina 2.10. Fes­ti­vaa­leille on kiin­ni­tetty neljä upeaa esiin­ty­jää ja tapah­tu­maa on juon­ta­massa Diili-voit­taja Sointu Borg.

Ajankohtaista