Ajankohtaista

Valkean Kööki täydentyy toukokuussa uudella toimijalla

Kaup­pa­kes­kus Val­kean ravin­to­la­maa­ilma Kööki täy­den­tyy uudella toi­mi­jalla, kun pizza­ra­vin­tola Clas­sic Pizza Res­tau­rant avaa ovensa tou­ko­kuun aikana. Clas­sic Pizza Res­tau­rant on uusi lisäys koko Oulun ravin­to­la­tar­jon­taan.

Clas­sic Pizza Res­tau­rant on omien sano­jensa mukaan “se parempi pizza­ra­vin­tola johon asiak­kaat palaa­vat aina uudes­taan syö­mään ja hen­gäh­tä­mään arjen kes­kellä.” Ravin­tola lupaa tar­jota asiak­kail­leen huo­li­tel­lun koko­nai­se­lä­myk­sen: viih­tyi­sän ympä­ris­tön, ystä­väl­li­sen vas­taan­o­ton, tyy­lik­kään tar­joi­lun ja her­kul­li­sen ruoka- ja juo­mae­lä­myk­sen.

Per­hey­ri­tys Clas­sic Pizza on perus­tettu vuonna 1996, jol­loin ensim­mäi­nen ravin­tola avat­tiin Han­gossa. Pian avat­ta­van Oulun ravin­to­lan lisäksi Poh­jois-Suo­messa Clas­sic Pizza ‑ravin­to­loita on ennes­tään Rukalla ja Levillä.

Clas­sic Pizza Res­tau­rant tulee sijoit­tu­maan Hanko Sus­hin enti­seen tilaan, Kesä­ka­dulle näky­vään “lasi­kuu­tioon”, Hanko Sus­hin muut­taessa Wok’­sin vie­ressä ole­vaan tilaan.

Tar­kempi avaus­päivä tie­do­te­taan myö­hem­min. Tutustu Clas­sic Pizzaan tästä.

Uutista päi­vi­tetty 26.5.2021: Clas­sic Pizzan avausa­jan­kohta siir­tyy kesä­kuulle. 

Ajankohtaista