Ajankohtaista

Etsinnässä esiintymispaikka tai promopiste? Tule Kesäkadulle!

Val­kean Kesä­ka­dulla on varat­ta­vissa paik­koja eri­lai­sille tapah­tu­mille, musii­kille, tans­sille, jär­jes­töille, yhdis­tyk­sille; kai­ken­lai­selle kau­pun­ki­lai­sia ilos­tut­ta­valle toi­min­nalle. Käy­tössä on lava sekä pie­nem­piä mää­rät­tyjä pis­teitä Kesä­ka­dulla. Tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa on tilaa, varaa paik­kasi nyt! Kau­pal­li­sista tapah­tu­mista kaup­pa­kes­kus perii eril­li­sen hin­nas­ton mukai­sen mak­sun. Kaup­pa­kes­kus har­kit­see tapaus­koh­tai­sesti tapah­tu­man sovel­tu­vuu­den Kesä­ka­dun tapah­tu­ma­pai­kalle. Esi­tys­tek­nii­kan hoi­dosta peri­tään aina eril­li­nen maksu.

Tapah­tu­ma­ka­len­teri ja lisä­tie­toa täältä.

Yhtey­de­no­tot:

Kaup­pa­kes­kusas­sis­tentti
Maria Moi­la­nen
maria.moilanen@sok.fi

 

Ajankohtaista