Tapahtuma
pe 7.2.2020
klo 14.00 — 18.00

Yhteisymmärryksen viikon tapahtuma: Kuppi teetä ja keskustelua

YK:n yleis­ko­kous hyväk­syi loka­kuussa 2010 pää­tös­lausel­man, joka julisti  hel­mi­kuun ensim­mäi­sen vii­kon vuo­sit­tain maa­il­man­laa­jui­sen uskon­to­jen ja kat­so­mus­ten väli­sen yhtei­sym­mär­ryk­sen vii­koksi (World Inter­faith Har­mony Week) kaik­kien uskon­to­jen ja vakau­mus­ten kes­ken.

YK:n yleis­ko­kouk­sen pöy­tä­kirja : https://worldinterfaithharmonyweek.com/wp-content/uploads/2018/06/UN-declaration-65–5‑EN.pdf

Yhtei­sym­mär­ryk­sen vii­kon kun­niaksi Val­kean Kesä­ka­dulla vie­te­tään Oulun kau­pun­gin jär­jes­tä­mää tapah­tu­maa tee­malla ’Kuppi teetä ja kes­kus­te­lua’. Pai­kalla uskon­nol­lis­ten yhtei­sö­jen foo­ru­min edus­ta­jat kes­kus­te­le­vat kau­pun­ki­lais­ten kanssa. Kes­kus­te­li­joille tar­jo­taan teetä.