Tapahtuma
pe 31.1.2020
klo 15.00 — 19.00

Voi Hyvin! Terminaali @Valkea

Per­jan­taina 31.1. klo 15–19 Voi hyvin-viik­ko­jen mer­keissä Kesä­katu täyt­tyy elä­mys­kes­kus Ter­mi­naa­lin toi­mi­joista!

Tapah­tu­man aikana on eri­lai­sia esit­te­ly­tar­jouk­sia, akti­vi­teet­ti­pis­teitä, sekä onnen­pyörä, jossa on hui­keita pal­kin­toja eri Ter­mi­naa­lin toi­mi­joi­den toi­mi­pis­tei­siin!
Tapah­tu­man hui­pen­tuma on klo 17–18, jol­loin lavalla näh­dään mm. tans­sie­si­tyk­siä ja eri toi­mi­joi­den esit­te­lyt! Juon­ta­jana toi­mii Jonna Suo­kas.

Mukana tapah­tu­massa Lii­kun­ta­kes­kus Voitto, Oulun Kamp­pai­luklubi, TFW Oulu, Tans­si­kes­kus City­dance, Joo­gas­tu­dio Oulu, Super­park Oulu ja Tapah­tu­ma­kes­kus Tul­li­sali.

Ter­mi­naali on Limin­gan­tul­lissa sijait­seva ”elä­mys­ten tava­ra­talo”, jonka yri­tyk­sistä voit ”shop­pailla” juuri sinulle sopi­van koko­nai­suu­den aktii­vi­seen vapaa-aikaan. Saman katon alta löy­tyy teke­mistä koko per­heelle.

Super­Par­kOulu, Lii­kun­ta­kes­kus Voitto, Tans­si­kes­kus City­dance, Joo­gas­tu­dio Oulu, Kamppailuklubi&TFW sekä Tul­li­sali muo­dos­ta­vat yhdessä ainut­laa­tui­sen elä­mys­ten, tapah­tu­mien ja akti­vi­teet­tien kes­kuk­sen Limin­gan­tul­lissa! Talossa toi­mii lisäksi useita hyvin­voin­ti­pal­ve­luja ja fysio­te­ra­piaa tar­joa­via yri­tyk­siä.

Meillä viih­ty­vät niin yksit­täi­set kävi­jät, kave­ri­po­ru­kat kuin per­heet­kin, joi­den arjen aika­tau­luja hel­po­tamme tar­joa­malla vaih­toeh­toja har­ras­ta­mi­seen koko per­heelle yhtä aikaa. Ter­mi­naa­liin hou­kut­te­le­vat myös mah­ta­vat tapah­tu­mat ja rok­kaa­vat täh­tiar­tis­tien kon­ser­tit! Pal­ve­lemme myös yri­tys­asiak­kaita tar­joa­malla moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kiksi TYKY-päi­viksi sekä hui­keat puit­teet ja pal­ve­lut mes­suille, tapah­tu­mille ja kokouk­sille.