Tapahtuma
pe 17.1.2020
klo 13.00 — 18.00

Voi hyvin! Into Hyvinvoinnin tietoiskut Kesäkadun lavalla

Into Hyvin­vointi on oulu­lai­nen fysio­te­ra­pian ja lii­kun­nan asian­tun­tija. Innossa aute­taan ihmi­siä tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­voissa tai lii­kun­taan, palau­tu­mi­seen ja ravin­toon liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Into Hyvin­vointi tukee asiak­kai­taan myös ras­kau­teen ja syn­ny­tyk­sestä palau­tu­mi­seen liit­ty­vissä kehol­li­sissa muu­tok­sissa.

Into Hyvin­vointi esit­täy­tyy Kesä­ka­dulla ja jakaa asian­tun­te­mus­taan useam­man mie­len­kiin­toi­sen tie­tois­kun ver­ran:

klo 13 Into Hyvin­vointi: Koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­tiin fysiocoac­hin avulla
klo 14 Into Hyvin­vointi: Mitä kaik­kien tulisi tie­tää sel­kä­ki­vusta
klo 15 Into Hyvin­vointi: Lii­kunta ja lan­tion­pohja
klo 16 Into Hyvin­vointi: Koko­nais­val­tai­seen hyvin­voin­tiin fysiocoac­hin avulla
klo 17 Into Hyvin­vointi: Mitä kaik­kien tulisi tie­tää sel­kä­ki­vusta