Tapahtuma
to 30.1.2020
klo 15.00 — 15.30

Voi Hyvin! Naisten Hyvinvointikeskus Tuntuma: Liikunta raskausaikana ja synnytyksen jälkeen

Hyvin­voin­ti­kes­kus Tun­tuma: Lii­kunta ras­kausai­kana ja syn­ny­tyk­sen jäl­keen

Mitä on tur­val­li­nen lii­kunta ras­kausai­kana? Miten tukea syn­ny­tyk­sestä palau­tu­mista lii­kun­nan avulla? Mitä ras­kausa­jan ja syn­ny­tyk­sen jäl­kei­sessä lii­kun­nassa kan­nat­taa eri­tyi­sesti ottaa huo­mioon? Tule kun­te­le­maan tie­tois­kua Kesä­ka­dulle!

Nais­ten Hyvin­voin­ti­kes­kus Tun­tuma on Oulussa sijait­seva nai­sille suun­nat­tuja fysio­te­ra­pia- ja lii­kun­ta­pal­ve­luja tar­joava yri­tys. Tun­tu­man eri­tyis­osaa­mista ovat vat­sa­li­has­ten erkau­man ja lan­tion­poh­jan kun­tou­tus, nais­ten per­so­nal trai­ning ‑val­men­nus sekä ras­kausa­jan ja syn­ny­tyk­sen jäl­kei­nen har­joit­telu.