Tapahtuma
to 6.6.2024
klo 17.00 — 19.00

Viva La Kesäkatu

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan tun­nel­mal­li­sesta live­musii­kista Val­kean Kesä­ka­dulle. Luvassa muun muassa rok­kia, karao­kea, pop-musiik­kia ja pal­jon muuta kah­dek­salta eri kokoon­pa­nolta!

Viva La Kesä­katu ‑musiikki-illat kesä- ja hei­nä­kuun jokai­sena tors­taina klo 17–19.

VAPAA PÄÄSY.

Tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­Sami


Ohjelma

To 6.6. / klo 17:00–19:00
Jarmo Kan­tola

Voice of Fin­lan­dis­ta­kin tuttu tru­ba­duuri, joka kita­roi­neen ja huu­li­harp­pui­neen esit­tää laa­jan kat­tauk­sen tun­net­tuja bii­sejä artis­teilta kuten CCR, Elvis, Eagles ja Neil Young. Tut­tu­jen lai­na­kap­pa­lei­den lisäksi set­tiin mah­tuu omaa tuo­tan­toa Jar­mon suo­men­kie­li­seltä soo­lo­le­vyltä. Tällä ker­taa huo­mioi­tuna on blues.

To 13.6. / klo 17:00–19:00
Mini­mei­nings

Oman näköistä, tyy­lillä tul­kit­tua ja tun­teella esi­tet­tyä swing, jazz, pop, disco musiik­kia. Maria Iivo­sen ja Kata­riina Kuu­ren moni­puo­li­nen ja tai­tu­ri­mai­nen duo, jonka ohjel­misto raken­tuu ren­nosta loun­gesta ja jazzah­ta­vasta kei­nah­te­lusta läh­tien reip­paam­paan­kin pop­piin.

To 20.6. / klo 17:00–19:00
Matti Mai­nion Kesä­katu-karaoke

Tule ja ole Kesä­ka­dun tähti! Tuttu ääni ja per­soona Matti Mai­nio tul­kit­see upeita kap­pa­leita myös itse ja kan­nus­taa kaik­kia lau­la­maan ja tans­si­maan illan aikana. Lisäksi voit voit­taa liput Sei­nä­joen Tan­go­mark­ki­noille tai Kiu­ru­ve­den Iskel­mä­vii­koille!

To 27.6. / klo 17:00–19:00
Mr. Hyde Duo

Vah­vasti maa­il­man liki toi­seksi paras duo Suo­messa, joka soit­taa par­haat ja toi­seksi par­haat bii­sit Suo­mesta ja maa­il­malta.

To 4.7. / klo 17:00–19:00
Armi Ten­ku­lan Iskel­mä­tans­sit

Armin iha­nat Iskel­mä­tans­sit hyvällä mei­nin­gillä, iloi­sella otteella ja reip­paalla fii­lik­sellä. Mukana iki­vih­reitä ja uusia iskel­miä kuun­nel­ta­vaksi ja ennen kaik­kea tans­sit­ta­vaksi. Nyt Kesä­ka­dulle tans­si­maan! Seka­haku.

To 11.7. / klo 17:00–19:00
Jon Sebas­tian feat. Tony Nar­rows´

Vih­doin pää­set aika­mat­kalle: kaik­kien aiko­jen par­hai­den 80-luvun rock-klas­si­kot ja bal­la­dit samalla ker­taa, samalla lavalla. Nauti, fii­lis­tele ja laula mukana!

To 18.7. / klo 17:00–19:00
Sini Sax

Peh­meä­soun­di­nen oulu­lai­sar­tisti Sini Sax tul­kit­see sekoi­tuk­sen kevyttä ja heleää pop-musiik­kia ren­toon kesä­fii­lis­te­lyyn ja roman­ti­soi­tuun haa­vei­luun. Luvassa sekä artis­tin omaa radio­aal­loil­la­kin kuul­tua musiik­kia, että lai­na­kap­pa­leita pel­kis­tet­tyinä ver­sioina kita­ran säes­tyk­sellä. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan Kesä­ka­dun ilta-aurin­gosta!

To 25.7. / klo 17:00–19:00
Henna K.

Tule naut­ti­maan upeasta musii­kista! Hen­nan kap­pa­leet vie­vät kuu­li­jansa mukaan tosie­lä­män tari­noi­hin, joita hän on kir­joit­ta­nut nuo­resta iästä asti. Tart­tu­vat pop-melo­diat, teks­tit ja lavae­ner­gia ovat Hen­nan vah­vuuk­sia artis­tina. Mukana myös par­haat kesäi­set cove­rit!