Tapahtuma
la 11.1.2020
klo 12.00 — 16.00

VALKEA <3 UUDET HARRASTUKSET: Hokutokai / aikido

Aiki­do­seura Hoku­to­kaissa tree­na­taan aiki­doa lähes joka päivä, har­joi­tuk­sia on niin aikui­sille kuin jun­nuil­le­kin. Tule tutus­tu­maan lajiin ja seu­raan!

“Aikido, suom. ”har­mo­ni­sen voi­man tie”, on van­hoi­hin japa­ni­lai­siin tais­te­lu­tai­toi­hin perus­tuva nyky­ai­kai­nen väki­val­la­ton budo­laji jonka kehi­tet­tiin 1900-luvun alku­puo­lella. Aiki­dossa hyök­käys vas­taa­no­te­taan pyö­rein ja luon­nol­li­sin liik­kein hyök­kää­jän omaa lii­ke­voi­maa hyväksi käyt­täen. Tek­niik­koina käy­te­tään pää­asiassa nivel­luk­koja, heit­toja ja hal­lin­taot­teita. Tek­nii­kan tar­koi­tuk­sena ei ole vahin­goit­taa hyök­kää­jää ja tuhota hyök­käys­ky­kyä vaan ohjata hyök­käys tur­val­li­seen suun­taan ja osoit­taa hyök­käyk­sen mie­let­tö­myys.”