Tapahtuma
pe 18.1.2019
klo 13.00 — 17.00

Uskalla Yrittää -semifinaali messutapahtuma

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin NY-yrit­tä­jät esit­täy­ty­vät Uskalla Yrit­tää ‑semi­fi­naa­lissa Oulussa. Semi­fi­naali on mes­su­ta­pah­tuma, jonka aikana nuo­ret myy­vät ja esit­te­le­vät omia tuot­teita ja pal­ve­luita.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan nuor­ten ideoi­hin ja teke­mään erin­omai­sia löy­töjä!
Mes­su­ta­pah­tuma jär­jes­te­tään per­jan­taina 18.1.2019 ja mes­sut ovat avoinna ylei­sölle klo 13:00 – 16:45.
Tämän jäl­keen pal­ki­taan par­haat yri­tyk­set!
Tapah­tuma päät­tyy klo 17:00. Pal­ki­tut yri­tyk­set pää­se­vät kan­sal­li­seen Uskalla Yrit­tää ‑finaa­liin, joka jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 8.–9.5.2019.

Semi­fi­naa­lin jär­jes­tä­vät yhteis­työssä Nuori Yrit­tä­jyys ry, YES Poh­jois-Poh­jan­maa ja Oulun seu­dun ammat­tio­pisto.