Tapahtuma
ma 13.1.2020
klo 12.00 — 16.00

Uskalla Yrittää -semifinaali 2020

Vuo­den 2020 Nuori Yrit­tä­jyys ry:n jär­jes­tämä Uskalla Yrit­tää ‑semi­fi­naa­li­kier­tue ran­tau­tuu Oulun Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan tors­taina 13.2.

Semi­fi­naali on mes­su­ta­pah­tuma, jossa Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin NY-yrit­tä­jät esit­te­le­vät ja myy­vät tuot­tei­taan ja pal­ve­lui­taan. Semi­fi­naa­lissa kuul­laan myös nuor­ten timant­ti­sia myyn­ti­pu­heita tapah­tu­ma­la­valla.

❓Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin Uskalla Yrit­tää ‑semi­fi­naali
📅 Tors­tai 13.2.2020 klo 12.00–16.00
📍 Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Oulu

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan ideoi­hin ja teke­mään erin­omai­sia löy­töjä!

Pal­ki­tut yri­tyk­set pää­se­vät kan­sal­li­seen Uskalla Yrit­tää ‑finaa­liin, joka jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 22.–23.4.2020. ⭐️

Lisäksi Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ver­kosto jär­jes­tää ope­tus­hen­ki­lös­tölle suun­na­tun semi­naa­rin ennen semi­fi­naa­lia Oulun kes­kus­tassa.

Lisä­tie­toa semi­fi­naa­lista ja semi­naa­rista osoit­teessa https://uskallayrittaa.fi/semifinaalit/pohjois-pohjanmaa/