Tapahtuma
ke 20.2.2019
klo 12.00 — 15.00

Urban Dreams - Kävely tulevaisuuteen

Urban Dreams – Kävely tule­vai­suu­teen

Käve­ly­kier­ros omiin mah­dol­li­suuk­siin ja tule­vai­suu­den unel­miin! Nuo­rille suun­na­tulla käve­ly­kier­rok­sella saa­daan uusia näkö­kul­mia elä­mään ja uraan sekä koh­da­taan koke­neem­pia omien onnis­tu­mi­sien, valin­to­jen ja haas­tei­den äärellä. Lopuksi koo­taan kol­laasi omista haa­veista ja tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mista.

Käve­ly­kier­ros start­taa Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulta ja sen aikana vie­rail­laan Wal­ker­sissa, OSAO Ovessa, Byströ­millä ja Esports Aitassa. Kier­ros päät­tyy Kau­pun­gin­kir­jas­tolle.

 

 Jär­jes­tä­jät: Höntsä – silta eteen­päin! ‑hanke (Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen säätiö/ ODL Lii­kun­takli­nikka)

ja NOVA2 – Nuo­rille osal­li­suutta ja toi­min­ta­ky­kyä koke­mus­lii­kun­nalla ‑hanke (Poh­jois-

Poh­jan­maan Lii­kunta ja Urheilu ry & Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen säätiö/ ODL Lii­kun­takli­nikka).

Ter­ve­tu­loa!