Tapahtuma
ma 11.10.2021
klo 14.00 — 17.00

Tyttöjen Talo Valkeassa Tyttöjen päivän kunniaksi

Tänään vie­te­tään val­ta­kun­nal­lista tyt­tö­jen päi­vää.

Kan­sain­vä­listä tyt­tö­jen päi­vää vie­te­tään vuo­sit­tain 11. loka­kuuta. Vuonna 2021 tyt­tö­jen päi­vän tee­mana on Tytöt ja tieto. Oikean tie­don avulla tytöt voi­vat päät­tää omasta kehos­taan ja elä­mäs­tään.

 

Lisää­mällä tyt­tö­jen ja hei­dän yhtei­sö­jensä tie­toa sek­su­aali- ja lisään­ty­mis­ter­vey­destä voi­daan vähen­tää tyt­tö­jen altis­tu­mista liian var­hai­sille ras­kauk­sille ja avio­lii­toille, väki­val­lalle ja hyväk­si­käy­tölle. Tyt­tö­jen ase­maa halu­taan paran­taa lisää­mällä tie­toa ja muut­ta­malla hai­tal­li­sia käsi­tyk­siä ja tapoja yhdessä yhtei­sö­jen kanssa.

 

Tyt­tö­jen Talo jal­kau­tuu tänä vuonna kaup­pa­kes­kus Val­kean kesä­ka­dulle, jossa pää­see tapaa­maan Talon työn­te­ki­jöitä ja kuu­le­maan Talon toi­min­nasta klo 14–17 väli­senä aikana. Lisäksi kesä­ka­dulla on mah­dol­li­suus jät­tää ter­vei­set tytöille ja osal­lis­tua arvon­taan.

Lue lisää täältä.