Tapahtuma
to 16.5.2019
klo 12.00 — 14.00

Tule tapaamaan liikkuvia robotteja!

“Meet Mobile Robots”

Tule tapaa­maan liik­ku­via robot­teja!

Oulun yli­opis­ton robo­tii­kan tut­ki­musyk­sikkö tuo liik­ku­via robot­teja esille Val­kean kesä­ka­dulle. Luvassa robot­tien esit­te­lyä ja tie­toa siitä, mihin käyt­tö­tar­koi­tuk­seen robo­tii­kan tut­ki­musyk­si­kön robo­tit on suun­ni­teltu. BISG ROBOTICS tut­ki­musyk­si­kön tavoit­teena on älyk­käät robo­tit, jotka pys­ty­vät toi­mi­maan itse­näi­sesti vaa­ti­vissa
olo­suh­teissa ilman ihmi­sen kauko-ohjausta.

Suo­men auto­maa­tio­seu­ran jär­jes­tämä tapah­tuma, yhteis­työssä Oulun Yli­opis­ton kanssa.

Ter­ve­tu­loa!