Tapahtuma
la 16.3.2019
klo 10.30 — 12.00

Samuelin Poloneesi: Pelimannit jalkautuu Valkeaan

Samue­lin Polo­neesi 16.3.2019, Peli­man­nit jal­kau­tuu kaup­pa­kes­kuk­seen

Samue­lin Polo­neesi on Suo­men Kan­san­musiik­ki­lii­ton vuo­den suu­rin tapah­tuma, joka kier­tää ympäri Suo­mea. Vuo­den 2019 Samue­lin Polo­neesi jär­jes­te­tään Oulussa 15.–17.3.2019 yhteis­työssä Poh­jois-Poh­jan­maan Kan­san­musiik­kiyh­dis­tyk­sen kanssa. Fes­ti­vaa­lin tee­mana on poh­jois­poh­ja­lai­nen kan­san­musiikki.

Pää­paik­kana toi­mii Oulun musiik­ki­kes­kus, Leevi Made­to­jan katu 1–3, Oulu.
Samue­lin Polo­neesi ‑fes­ti­vaa­lin koko ohjel­man löy­dät täältä.

Peli­man­nit jal­kau­tu­vat lau­an­taina 16.3. kau­pun­gille ja Val­ke­aan tule­vat esiin­ty­mään seu­raa­vat peli­man­nit:

klo 10:30–11:00 Lennart&Jensu
klo 10:30–11:30  Niva­lan Peli­man­nit
klo 11:30–12:00 Etnoa!

Ter­ve­tu­loa pai­kan päälle naut­ti­maan kan­san­musii­kista!

Fes­ti­vaa­lin Face­book tapah­tuma.