Tapahtuma
la 23.3.2019
klo 11.00 — 15.00

SAK:n yleisötilaisuus

Suo­men Ammat­ti­liit­to­jen kes­kus­jär­jestö SAK ry jär­jes­tää ylei­sö­ti­lai­suu­den Val­kean Kesä­ka­dulla, jossa muis­tu­te­taan äänes­tä­mi­sen tär­key­destä.

Jokai­nen ääni mer­kit­see!
Tilai­suu­dessa muis­tu­te­taan äänes­tä­mi­sen tär­key­destä ja tuo­daan esille Vapai­den val­ta­kun­nan arvoja.Sinulla on myös mah­dol­lista täyt­tää työ­elä­mä­ky­se­lymme ja liit­tyä kam­pan­jamme tuki­jaksi.

Tule mukaan ker­to­maan äänes­tä­jille äänes­tä­mi­sestä ja kam­pan­jamme tee­moista. Samalla pää­set naut­ti­maan Pale­facen esiin­ty­mi­sestä!

Ter­ve­tu­loa!