Tapahtuma
pe 8.3.2019
klo 15.00 — 23.00

SAAKO LUVAN? Liikettä talvilomaan! -tapahtuma

SAAKO LUVAN? Lii­kettä tal­vi­lo­maan! Samalla tuet las­ten ja nuor­ten kou­lu­tusta osal­lis­tu­malla Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­seen.

Oulun seu­ra­kun­nat / nuo­ri­so­työ ja  Oulun kau­pun­gin nuo­ri­so­pal­ve­lut jär­jes­tä­vät
Saako luvan? – yhteis­vas­tuu­ta­pah­tu­man
kaup­pa­kes­kus Val­kean kesä­ka­dulla (pe) 8.3.2019 klo 15–23.

Tapah­tu­massa on omaa ohjel­maa lap­sille, nuo­rille ja aikui­sille.

Tapah­tu­massa on mah­dol­li­suus:

klo 15 tulla dis­koon (ala­kou­lu­lai­sille) DJ Mese

klo 18 mennä etu­ri­viin (nuo­rille) esiin­ty­jänä Eelis Sau­rio

klo 21 hakea tans­si­maan (aikui­sille) esiin­ty­jänä Tans­siyh­tye Ässät

 

Jokai­seen set­tiin kuu­luu lat­tia­bin­goar­vonta, jossa huip­pu­pal­kin­not. Lisäksi esillä on yhteis­vas­tuu-info­pöytä.

Yhteis­vas­tuu­ke­räys on  vuo­sit­tai­nen kir­kon jär­jes­tämä keräys. Vuo­den 2019 Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen tuo­tolla tue­taan vähä­va­rais­ten las­ten ja nuor­ten kou­lu­tusta koti­maassa ja ulko­mai­den krii­sia­lueilla.

Ter­ve­tu­loa!