Tapahtuma
la 23.9.2023
klo 13.00 — 14.45

Pro morte -tapahtuma Valkeassa lauantaina 23.9.

Kak­si­viik­koi­nen Pro morte ‑tapah­tuma herät­te­lee kes­kus­te­lua kuo­le­masta. Tar­koi­tuk­sena on saada näky­vyyttä usein pii­lossa ole­valle asialle ja sii­hen liit­ty­ville tun­teille sekä tuoda loh­tua.

Pro morte haluaa antaa kuo­le­malle arvoi­sensa pai­kan ihmis­ten elä­mässä. Tämän vuo­den tee­mana on las­ten ja nuor­ten hyvin­vointi sekä tuke­mi­nen surun ja kuo­le­man käsit­te­lyssä.

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan panee­li­kes­kus­te­lua Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan lau­an­taina 23.9. klo 13.00–13.45.

  • Mil­lai­sia tun­teita, asen­teita, usko­muk­sia ja ritu­aa­leja kuo­le­maan liit­tyy?
  • Mil­lai­nen paikka kuo­le­malla on elä­mäs­sämme?
  • Kuo­le­man­kult­tuu­ria ruo­ti­vat mm. media­vai­kut­taja Alma Hätö­nen ja kuo­lin­doula Elina Tas­kila. Kes­kus­te­lun vetää tuo­mio­ro­vasti Satu Saa­ri­nen.

Kes­kus­te­lua aiheesta nuor­ten mie­len­ter­veys ja trau­maat­ti­set koke­muk­set klo 14.00–14.45.

  • Osal­lis­tu­jina mm. muusi­kot Has­san Mai­kal, Schar­liina Erä­puro ja Sana.
  • Panee­li­kes­kus­te­lu­jen ajan kaup­pa­kes­kuk­sessa on nuo­rille suun­nat­tuja kuo­le­maa ja surua käsit­te­le­viä työ­pa­joja. Pai­kalla on myös lii­tu­taulu, johon voi kir­joit­taa ter­vei­set tai­vaa­seen

Tapah­tu­man aikana lisäksi:

12.–22.9. Ter­vei­siä tai­vaa­seen Nurkka ‑tilassa: Mah­dol­li­suus kir­joit­taa ter­vei­set tai­vaa­seen pai­kalla ole­valle lii­tu­tau­lulle.

Val­kean sisäl­löt ovat osa Pro morte ‑tapah­tu­maa.