Tapahtuma
la 15.9.2018
klo 13.00 — 16.00

Pop-up-kirjamessut

Mes­suilla jul­kis­te­taan Bot­nia-pal­kin­toeh­dok­kaat. Pal­kinto jae­taan toista ker­taa. Pal­kinto myön­ne­tään vuo­sit­tain teok­selle, jonka tekijä vai­kut­taa tai on kotoi­sin Poh­jois-Poh­jan­maalta. Pal­kin­non suu­ruus on 10 000 euroa. Pal­kin­to­sum­man lah­joit­ta­vat Oulun kau­punki ja Osuus­kauppa Arina.

Tapah­tu­massa on Pentti Haan­pään par­haat ‑teok­sen val­ta­kun­nal­li­nen jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus (Into, 2018). Kirja on ainut­laa­tui­nen novel­li­ko­koelma Suo­messa. Se on täy­sin luki­joi­den kokoama ja siten lajis­saan ensim­mäi­nen. Luki­jat sai­vat äänes­tää viittä mie­leis­tään novel­lia Pentti Haan­pään (1905–55) tuo­tan­nosta. Kir­jan toi­mit­ti­vat luki­joi­den äänes­tys­tu­lok­sien poh­jalta toi­mit­taja Petri Laukka ja tie­to­kir­jai­lija Matti Sal­mi­nen. Kokoel­massa on mukana 52 eni­ten ääniä saa­nutta novel­lia nel­jältä vuo­si­kym­me­neltä. Kir­jan teki­vät yhteis­työssä oulu­lai­nen media­talo Kaleva ja Into Kus­tan­nus. Hank­keen suo­je­li­jana toimi Juha Hurme.

Lisäksi mes­suilla on kir­jai­li­ja­haas­tat­te­luja. Kir­jai­li­jat myy­vät kir­jo­jaan. Tapah­tu­man juon­taa Pia Kai­ta­suo.

Fes­ti­vaa­lin koti­si­vut:
www.oulunkirjailijaseura.fi/festivaali

www.facebook.com/events/1914991038584402/

 

Ter­ve­tu­loa!