Tapahtuma
su 19.5.2019
klo 12.00 — 16.00

Planin ilmastokampanjanointia tsemppiviesteillä ja männyntaimilla

Plan Inter­na­tio­nal Suo­men Oulun vapaa­eh­toi­set esit­te­le­vät sun­nun­taina 19.5. kaup­pa­kes­kus Val­keassa klo 12–16 Pla­nin uutta Takana lois­tava tule­vai­suus? ‑kam­pan­jaa.

Uusi hal­li­tus ja edus­kunta voi­vat vai­kut­taa sii­hen, onko tule­vai­suus parempi kuin men­nei­syys. Pla­nin 18.5. alkava Takana lois­tava tule­vai­suus? ‑kam­panja kan­nus­taa­kin päät­tä­jiä teke­mään sel­laista poli­tiik­kaa, jolla ilmas­ton läm­pe­ne­mi­nen raja­taan 1,5 astee­seen.

Kam­pan­jaan voi osal­lis­tua kir­joit­ta­malla tsemp­pi­vies­tejä päät­tä­jille Pla­nin vapaa­eh­tois­ten tapah­tu­massa Val­keassa tai kam­pan­jan verk­ko­si­vuilla. Plan toi­mit­taa vies­tit perille edus­kun­nan istun­to­kau­den alussa syys­kuussa. Roi­ni­lan tai­mis­ton lah­joit­ta­mia män­nyn­tai­mia on myös jaossa tapah­tu­massa.

Ter­ve­tu­loa