Tapahtuma
pe 7.2.2020
klo 09.00 — 00.00

Oulun tuomiokirkkoseurakunta: Yhteisvastuukeräys

YHTEISVASTUU 2020 TUKEE VANHEMMUUTTA

Kun van­hempi voi hyvin, lapsi voi hyvin. Lap­sen ja van­hem­man väli­nen myön­tei­nen suhde edis­tää lap­sen kehi­tystä. Sen sijaan van­hem­man yksi­näi­syys, stressi tai sosi­aa­li­sen tuen puute ovat ris­ki­te­ki­jöitä koko per­heen hyvin­voin­nille.

Tuen tar­peel­li­suu­desta huo­li­matta monien isien ja äitien koke­mus on, että arjen van­hem­muus­haas­tei­siin tukea on saa­ta­villa liian vähän.

Yhteis­vas­tuu 2020 tekee ennal­taeh­käi­se­vää las­ten­suo­je­lu­työtä tuke­malla van­hem­muutta Suo­messa ja maa­il­man kata­stro­fia­lueilla.

40 pro­sent­tia keräys­tuo­tosta käy­te­tään van­hem­muutta vah­vis­ta­viin mata­lan kyn­nyk­sen tuki­toi­miin Suo­messa. Tär­keim­pinä yhteis­työ­kump­pa­neina ovat Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liitto ja Pelas­ta­kaa Lap­set ry sekä seu­ra­kun­nat. Tuki voi olla esi­mer­kiksi ver­tais­tu­kea van­hem­malle, per­heen yhtei­nen har­ras­tus­mah­dol­li­suus tai luo­tet­ta­van aikui­sen tuki kuor­mit­tu­neille per­heille.

60 pro­sent­tia keräys­tuo­tosta ohja­taan kan­sain­vä­li­seen apuun Kir­kon Ulko­maa­na­vun kata­stro­fi­ra­has­ton kautta. Maa­il­malla tue­taan eri­tyi­sesti nais­ten ja äitien kou­lu­tusta ja toi­meen­tu­lo­mah­dol­li­suuk­sien kas­vat­ta­mista.

2020 Yhteis­vas­tuu juh­lii 70 vuotta jat­ku­nutta, vuonna 1950 alka­nutta tai­val­taan. Tule mukaan! Sinä rii­tät.