Tapahtuma
su 1.12.2019
klo 18.00 — 18.30

Oulun Tierna-aika: Tiernapojat Kesäkadulla päivittäin 1.12. - 23.12.

TIERNAPOJAT KESÄKADULLA 1.–23.12.2019

Oulu on Tier­na­kau­punki. Sen elä­vään jou­lu­pe­rin­tee­seen on kuu­lu­nut tier­na­poi­kae­si­tyk­set 1800-luvun lopulta läh­tien.

Tier­na­sää­tiö ja Val­kea jär­jes­tä­vät 1.–23.12. tier­na­poi­kae­si­tyk­sen joka arki­päivä klo 18.00 sekä vii­kon­vaih­teissa ja itse­näi­syys­päi­vänä klo 15.00 alkaen. Näin kai­killa asuk­kailla, mat­kai­li­joilla ja kylässä kävi­jöillä on mah­dol­li­suus nähdä ja kokea tier­na­poi­kae­si­tys.

Esiin­ty­jinä on yksi­toista eri tier­na­ryh­mää, poika‑, tyttö- ja seka­jouk­kueita. Kaikki jouk­ku­eet osal­lis­tu­vat val­ta­kun­nal­li­seen tier­na­poi­ka­kil­pai­luun Oulussa 16.–17.11.2019. Esi­tyk­set ovat har­joi­tet­tuja ja hyviä. Tätä osoit­taa myös tuo­ma­ris­ton kom­mentti kil­pai­lusta: ”Ylei­sesti kil­pai­lu­jen taso oli kor­kea. Esi­tyk­set oli­vat moni­puo­li­sia, värik­käitä, ilmeik­käitä, hyvin har­joi­tel­tuja ja onnis­tu­neita. Esiin­ty­mi­sissä kiin­ni­tet­tiin huo­mioita lau­lu­jen puh­tau­teen, esiin­ty­mi­seen ja lavan­käyt­töön. Ryh­mät hal­lit­si­vat edellä mai­ni­tut asiat hyvin. Esiin­ty­mi­sa­sut oli­vat huo­lella teh­tyjä. Jou­kossa oli häm­mäs­tyt­tä­vän hyviä ääni­ma­te­ri­aa­leja. Tuo­ma­ris­ton teh­tävä oli vaa­tiva, mutta ilmei­sesti ylei­sö­kin hyväk­syi tulok­set.”

1.12.                    15.00                   Tier­no­jen tie

2.12.                    18.00                   Ynnin Pojat

3.12.                    18.00                   Ynnin Täh­ti­po­jat

4.12.                    18.00                   Kunin­kaat Mur­rosta

5.12.                    18.00                   Täh­ti­mat­kaa­jat

6.12.                    15.00                   Poh­jan­kar­ta­non Tier­na­ty­töt

7.12.                    15.00                   G.A.A.E. tier­nat

8.12.                    15.00                   Ynnin Pojat

9.12.                    18.00                   Made­kos­ken Tier­nat

10.12.                  18.00                   Tier­no­jen tie

11.12.                  18.00                   Täh­ti­tier­nat Oulun­sa­losta

12.12.                  18.00                   G.A.A.E. tier­nat

13.12.                  18.00                   Ynnin Tier­nat

14.12.                  15.00                   Terwa-Oulun tier­na­po­jat

15.12.                  15.00                   Ynnin Täh­ti­po­jat

16.12.                  18.00                   Terwa-Oulun tier­na­po­jat

17.12.                  18.00                   Ynnin Tier­nat

18.12.                  18.00                   Poh­jan­kar­ta­non Tier­na­ty­töt

19.12.                  18.00                   Ynnin Pojat

20.12.                  18.00                   Kunin­kaat Mur­rosta

21.12.                  15.00                   Täh­ti­tier­nat Oulun­sa­losta

22.12.                  15.00                   Made­kos­ken Tier­nat

23.12.                  18.00                   G.A.A.E. tier­nat