Tapahtuma
la 18.1.2020
klo 10.00 — 16.00

Oulun Hyvinvointipäivä

Hyvin­voin­ti­päivä kokoaa Oulun yri­tyk­set ja toi­mi­jat tar­joa­maan moni­puo­li­sen päi­vän hyvin­voin­ti­tee­mo­jen parissa. Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään! Osal­listu tapah­tu­maan sen face­book-even­tissä: https://www.facebook.com/events/576881476443809/ ja saat muis­tu­tuk­set + par­haat tär­pit suo­raan face­boo­kiisi.

🌱🌱 Pää­e­siin­ty­jänä urhei­lu­lää­käri Pippa Laukka 🌱🌱
Klo 12.00 Arjen hyvin­vointi ruuh­ka­vuo­sina, Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Kesä­ka­dun ohjel­ma­lava
Klo 13.00 Lii­kun­nan ja unen mer­ki­tys hyvin­voin­tiin, Rotu­aa­rin apteekki
Klo 14.00 Ravin­non mer­ki­tys hyvin­voin­tiin, K‑Supermarket Pekuri

Koko ohjelma, huo­maa tapah­tu­ma­koh­tai­set kel­lo­na­jat:

🌱 Alusa­su­liike Sini­kaarre klo 10.00–14.00:
Anita Active — Ter­vey­den ja aktii­vi­sen elä­män tukena ‑tee­ma­päivä

🌱 Ama­rillo klo 11.00–03.00:
Tar­jouk­sessa alko­ho­lit­to­mat Mock­tai­lit

🌱 Cof­fee House klo 10.00–21.00:
Nauti huip­pue­ner­gi­soi­vaa voi­kah­via
‑Tsek­kaa myös Vii­nietu: https://www.raflaamo.fi/fi/oulu/coffee-house-oulu

🌱 Frans&Camille klo 12.00–00.00:
Tar­jolla her­kul­li­nen Menu Vegan
https://www.raflaamo.fi/fi/oulu/frans-camille-oulu

🌱 Health to Orga­nic Kes­kusta:
Klo 10.30–11.15 Skump­pa­jooga yhteis­työssä Pop Up Yoga Oulun kanssa
Klo 11.30 Hyvin­voin­ti­luento: Juho Mäkelä / AC Oulu
Klo 11.00–15.00 Hyvin­voin­ti­brunssi

🌱 Hemingway’s Rotu­aari klo 11.00–03.00:
Tar­jouk­sessa alko­ho­lit­to­mia oluita sekä mar­ja­toti kam­pan­ja­hin­taan

🌱 Hukka Xpress avoi­met ovet klo 10.00–15.00:
Ohjel­massa on ilmai­nen InBody-kehon­koos­tu­mus­mit­taus. Vie­rai­li­joille jaossa kam­panja-koodi, jolla voi liit­tyä jäse­neksi tar­jous­hin­taan

🌱 Kah­vila kolo klo 12.00–02.00: Päi­vän tar­jouk­sena spi­ru­li­nalla ja macalla boos­ta­tut smoot­hiet
Klo 12.00–15.00 Depres­sio &co. ‑piste, myyn­nissä vaat­teita ja koruja sekä brän­din perus­taja Martta Ter­vo­nen tavat­ta­vissa

🌱 Kah­vila Tuo­kio klo 11.00–16.00:
Päi­vän tar­jouk­sena kerkkä/puolukka/mustikkalatte tai latte+toast
Klo 12.00 Lyriik­kaa, rukousta ja kir­jal­li­suutta, seu­ra­kun­ta­pas­tori Juha Vähis Vähä­kan­gas, yhteis­työssä Oulun seu­ra­kun­nat
Klo 13.00 Tun­nel­mia Oulun Vanha Musiikki ‑fes­ti­vaa­lilta

🌱 Kaup­pa­kes­kus Val­kea:

Kesä­ka­dun ohjel­ma­lava:

Klo 11.00 Yli­opis­ton Apteekki: Tur­val­lista lää­ke­hoi­toa – miten ruoka vai­kut­taa hoi­toon?
Klo 11.30 Tun­nel­mia Oulun Vanha Musiikki ‑fes­ti­vaa­lilta
Klo 12.00 Arjen hyvin­vointi ruuh­ka­vuo­sina, urhei­lu­lää­käri Pippa Laukka
Klo 13.00 Into Hyvin­voin­nin tie­toisku: Lii­kunta ja lan­tion­pohja
Klo 13.30 Yli­opis­ton Apteekki: Tur­val­lista lää­ke­hoi­toa – miten ruoka vai­kut­taa hoi­toon?
Klo 14.00 Pel­to­kurki duo Kesä­ka­dun ohjel­ma­la­valla
Klo 15.00 Into Hyvin­voin­nin tie­toisku: Mitä kaik­kien tulisi tie­tää sel­kä­ki­vusta

Koko päi­vän ajan:

Klo 10.00–15.00 Tes­taa Neu­ro­so­nicin erit­täin mata­la­taa­juista väräh­te­lyä tuot­ta­vaa ren­tout­ta­vaa ja palaut­ta­vaa tek­no­lo­giaa. Tutustu kokous­ti­lo­jen viher­sei­niin, tar­jolla myös maku­vettä! Ori­gi­nal Sokos Hotel Ari­nan kokous­ti­lat, Val­kean 4. ker­ros
Klo 11.00–15.00 Kesä­ka­dulla yhdis­tys­ten esit­te­ly­pöy­tiä, mukana: Oulun dia­be­te­syh­dis­tys ry, Cari­tak­sen vapaa­eh­tois- ja yhtei­sö­toi­minta, Oulun Sydä­nyh­dis­tys
Klo 11.00–15.00 Kesä­ka­dulla yri­tys­ten esit­te­ly­pis­teitä, mukana: Sokos Hyvä Olo /w Wella & GHD, Natu­ral, Into Hyvin­vointi, Yli­opis­ton Apteekki

🌱 Kon­di­to­ria-Kah­vila Sofia by Pul­la­Pirtti Oy klo 9.30–12.00:
Tar­jolla Hyvin­voin­ti­päi­vän aamu­pala
Klo 10.30 Miten life coach voi aut­taa arjessa? Haas­tat­te­lussa val­men­taja Vuokko Hal­joki

🌱 K‑Supermarket Pekuri klo 14.00:
Ravin­non mer­ki­tys hyvin­voin­tiin, urhei­lu­lää­käri Pippa Laukka

🌱 Kuu­des Maku:
Klo 10.00–15.00 Non stop ‑pika­hie­ron­nat
Klo 13.30 Yhtei­nen kas­vo­jooga
Hie­ron­nat ja joo­gan toteut­taa Minna Karp­pi­nen Sydä­men voima ‑yri­tyk­sestä.

🌱 Lin­dex Kes­kusta klo 12–15:
Pukeu­tu­mis­neu­voja pai­kalla! Ajat varat­ta­vissa ennak­koon net­ti­si­vuilta lindex.com tai myy­mä­lästä 0201422488, 30 min tyy­li­päi­vi­tys

🌱 Medis­hop klo 10.00–15.00:
Tule kysy­mään tuki­su­kista ja lää­kin­näl­li­sistä hoi­to­su­kista, SIGVARIS asian­tun­tija pai­kalla koko päi­vän. Tar­jouk­sena kaikki SIGVARIS tuki- ja hoi­to­su­kat ‑20%

🌱 Neu­ro­so­nic Show­room, Saa­ris­ton­katu 1 klo 10.00–16.00: Ilmai­sia näy­te­hoi­toja, ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan

🌱 Olut­huone Les­ki­nen klo 11.00–03.00:
Nyt Riitti! Tar­jolla moni­puo­li­nen vali­koima alko­ho­lit­to­mia oluita.

🌱 Pikku Panda Tee­huone & Tee­kauppa klo 11.00–15.00: Tee­kou­lu­tusta ja infoa tee­kult­tuu­rista

🌱 Ravin­tola Puis­to­lan Kah­vila
Klo 10.00–15.00 PowerS­hot­teja ja raa­ka­kak­kuja
Klo 12.30 Tun­nel­mia Oulun Vanha Musiikki ‑fes­ti­vaa­lilta

🌱 Rotu­aa­rilla
Klo 10.00–13.00 Lei­ja­koulu Lap­pis, lajie­sit­te­lyt: leijahiihto/leijasurffaus, läs­ki­pyö­räily, SUP-lau­tailu, melonta ja ret­kei­ly­kerho https://botniaoutdoor.fi/retkeilykerho/
Tule tes­taa­maan läs­ki­pyö­rää, tar­jolla kuu­maa mehua!

🌱 Rotu­aa­rin apteekki:
Klo 11.00 Kir­jai­lija Monika Luuk­ko­nen antaa vink­kejä, kuinka sel­vitä arjen kii­reistä rau­hoit­ta­villa mie­len­har­joit­teilla.
Klo 13.00 Lii­kun­nan ja unen mer­ki­tys hyvin­voin­tiin, urhei­lu­lää­käri Pippa Laukka. Tule kuun­te­le­maan ins­pi­roi­vaa, ener­gistä ja kan­san­ta­juista Pip­paa!
Klo 10.00–18.00 Mak­su­ton veren­pai­neen mit­taus

🌱 Ruo­hon­juuri:
Klo 12.00–16.00 Roh­tos Labs ‑ravin­to­li­sät esit­te­lyssä
Klo 11.00–17.00 Arc­tic war­riors ‑yrt­tis­ho­tit ja kerk­kä­jauhe esit­te­lyssä
Klo 13.00–15.00 Ravitse miel­täsi! Kehon ja mie­len ener­giaa, Lasse Sep­pä­nen
Klo 17.00–18.00 Myy­mä­lässä tans­si­taan live­musii­kin tah­dissa, vetä­jänä Taina
Luvassa myös luo­mui­sia mais­tiai­sia, hyvää mieltä ja onnen­pyörä!

🌱 Sta­dium Oulu City klo 10.00–15.00:
Kun­to­sa­lien esit­te­lyjä, tree­ni­kam­panja käyn­nissä, tar­jouk­sia

🌱 Taito Poh­jois-Poh­jan­maa ry klo 10.00–15.00:
Val­ta­kun­nal­li­nen Käsi­työ­lau­an­tai Oulun Tai­to­kes­kuk­sessa. Vuo­den käsi­työ­tek­niikka vuo­le­mi­nen tutuksi non stop ‑työ­pa­jassa! Vuol­laan ”nos­te­pinne” tai suo­meksi kerin­tä­puikko, jota voi käyt­tää apuna lan­ka­ke­rien kerin­nässä. Osal­lis­tu­mi­nen mate­ri­aa­li­mak­sulla. Päi­vän aikana voit myös tutus­tua kevään Tai­to­kurs­sien tar­jon­taan!

🌱 Tun­ne­Koto, Kaup­pu­rien­katu 11 B, 4.krs klo 11.00 ja 14.00:
Osal­listu ilmai­seksi läs­nä­olo­har­joi­tuk­siin

Hyvin­voin­ti­päi­vää koor­di­noi Oulun Lii­ke­kes­kus ry yhteis­työssä yrit­tä­jien ja toi­mi­joi­den kanssa.

Läm­pi­mästi ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan Oulun Hyvin­voin­ti­päi­vän tapah­tu­miin!