Tapahtuma
ti 15.10.2019
klo 11.45 — 13.30

Oulu oivaltaa -tilaisuus

Oulu oival­taa ‑tilai­suus Kesä­ka­dun esiin­ty­mis­la­valla

Oulussa on sydäntä sivis­tyk­selle. Oulun kau­punki haluaa ker­toa siitä las­ten ja nuor­ten äänellä kai­kille oulu­lai­sille. Siksi Oulun kau­punki kut­suu eri-ikäi­set lap­set ja nuo­ret mukaan Oulu oival­taa ‑tut­ki­mus­mat­koille, joissa koti­kau­pun­kimme on ollut mah­dol­lista nähdä ja kokea uudesta näkö­kul­masta.

Tilai­suu­dessa jae­taan Oulu oival­taa ‑pal­kin­not sekä kuul­laan oulu­lais­ten ryh­mien esi­tyk­siä. Tilai­suu­den juon­taa “Oulun suur­lä­het­ti­läs” Ernest Law­son ja Tarja Rönkkö. Oulu oival­taa ‑tilai­suus jär­jes­tään osana Nuor­ten foo­ru­mia.

11.45
Video­strii­maus kau­pun­gin­ta­lon tilai­suu­desta: Oulussa on sydäntä sivis­tyk­selle — tubet­taja Janne Naakka “NaaG”

12.00
Oulu oival­taa ‑tilai­suu­den avaus­sa­nat, kult­tuu­ri­joh­taja Samu Fors­blom

12.05
Poh­jan­kar­ta­non 7. luo­kan esi­tys

12.10
Oulu oival­taa ‑tut­ki­mus­mat­ko­jen pal­kin­to­jen jako, kau­pun­gin­joh­taja Päivi Laa­jala ja Ernest”Oulun suur­lä­het­ti­läs” Law­son

Video­kooste pal­ki­tuista Oulu oival­taa ‑töistä

Teuvo Pak­ka­lan kou­lun nel­jän lau­lun lau­lu­ki­mara

Video­ter­veh­dys Child Friendly Cities Sum­mi­tista Köl­nistä

Oulun tai­de­kou­lun esi­tys

Raja­ky­län kou­lun musiik­kie­si­tys

Impro­ryhmä Oulu-opis­tolta

Ohjel­maan voi tulla vielä muu­tok­sia pal­kin­to­jen­jaon jäl­kei­seen osioon.

 

Ter­ve­tu­loa!