Tapahtuma
la 16.3.2024
klo 13.00 — 16.00

Oulu loves me -tapahtuma Valkeassa

Oulu loves me ‑tapah­tuma käyn­nis­tää rasis­min vas­tai­sen vii­kon la 16.3. klo 13–16 Val­kean Kesä­ka­dun lavalla ja Nuor­ten Nur­kassa.

Ohjel­massa klo 13–14 on perin­tei­siä tanssi- ja musiik­kie­si­tyk­siä Ukrai­nasta, Ira­nista, Viet­na­mista, Japa­nista ja Azer­baidža­nista.

Tapah­tu­man ja koko vii­kon tulee avaa­maan nuo­ri­so­pääl­likkö Jarmo Lai­ti­nen Oulun kau­pun­gilta.

Oulu loves me ‑tapah­tuma jat­kuu Val­kean Nuor­ten Nur­kassa klo 14–16, jossa pää­set opet­te­le­maan azer­baidža­ni­lai­sia tans­seja ja osal­lis­tu­maan eri­lai­siin akti­vi­teet­tei­hin eri ikäi­sille.  Tapah­tu­massa on kahvi-/tee­tar­joilu klo 14–16.


Rasis­min vas­tai­sella vii­kolla jär­jes­te­tään Oulussa moni­puo­lista ohjel­maa ja voit myös osal­lis­tua haas­te­kam­pan­jaan: Meille ovat ter­ve­tul­leita kaikki.

Viikko-ohjelma ja haas­te­kam­panja sekä lukusuo­si­tuk­sia ja mate­ri­aa­leja eri ikäi­sille löy­tyy täältä