Tapahtuma
to 12.12.2019
klo 16.00 — 17.30

ÜBERCROMBIE eli John Abercrombien jazzmusiikkia Oamkin pop/jazzopiskelijoiden tulkitsemana

ÜBERCROMBIE

to 12.12.2019  klo 16

Kaup­pa­kes­kus Val­kea

Vapaa pääsy

Jazz­ki­ta­risti John Aberc­rom­bie (1944–2017) oli niitä jazz­musii­kin suun­nan­näyt­tä­jiä, jotka eivät ikinä saa­vut­ta­neet suu­ren ylei­sön suo­siota.  Muusi­kot tun­te­vat hänet parem­min, ja samaan aikaan ilon ja hai­keu­den täyt­tä­mät sävel­lyk­set sekä äärim­mäi­sen lau­lul­li­nen lähes­ty­mis­tapa säh­kö­ki­ta­raan erot­ta­vat hänet sel­västi muista.

1970-luku oli pit­kälti fuusio­jazzin ja säh­kön vuo­si­kym­men, mutta Aberc­rom­bie onnis­tui luo­maan samaan aikaan muu­ta­mien mui­den ECM Record­sille levyt­tä­nei­den muusi­koi­den ohella musiik­kia, joka avasi koko­naan uuden näkö­kul­man akus­ti­seen, moder­niin jazzil­mai­suun.  Aberc­rom­bien ja pia­nisti Ric­hie Bei­rac­hin sävel­lys­ten har­mo­niat kuu­los­ta­vat edel­leen yhtä kir­peiltä kuin 1980-luvulla, melo­diat yhtä väke­vän afo­ris­ti­silta ja solis­ti­nen mie­li­ku­vi­tus yhtä rik­kaalta.

Oulun Ammat­ti­kor­kea­kou­lun nuo­ret huip­pu­lah­jak­kuu­det ovat työs­tä­neet John Aberc­rom­bien vaa­ti­vaa mutta pal­kit­se­vaa ohjel­mis­toa koko syk­syn ajan ja Kaup­pa­kes­kus Val­keassa on mah­dol­lista kuulla työn tulok­sia tors­taina.

Jos haluat rikas­taa ilta­päi­vääsi ajat­to­man moder­nilla jazz­musii­killa, ter­ve­tu­loa Val­kean Kesä­ka­dun lavalle 12.12.2019 to klo 16 alkaen.

ÜBERCROMBIE:

Mikael Heik­ki­nen, Pekka Sirola — kita­rat

Jami Ala­ver­ro­nen — piano

Ilkka Pok­ki­nen — kont­ra­basso

Aapo Sato­kan­gas — rum­mut.

 

Lisä­tie­dot:

Samuli Mik­ko­nen

pop- ja jazz­musii­kin leh­tori

Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu

samuli.mikkonen@oamk.fi

+358 40 1415041