Tapahtuma
ma 19.11.2018

Nuorten Putiikki Nuppu

Nuor­ten Putiikki Nuppu

Nuor­ten Putiikki toi­mii myyn­ti­paik­kana Oulun kou­lu­lais­ten itse val­mis­ta­mille tuot­teille. Kauppa tar­joaa oppi­las­ryh­mille mah­dol­li­suu­den ideoida, val­mis­taa ja myydä tuot­teita, joi­den tuo­tot voi­daan käyt­tää vaik­kapa luok­ka­ret­ki­ra­has­to­jen kar­tut­ta­mi­seen.

Nuor­ten Putii­kissa toi­mii nuo­riso-ohjaaja Maria Orren­maa lap­sia ja nuo­ria opas­taen ja huo­leh­tien, että kauppa pyö­rii niin kuin pitää. Oppi­las­ryh­mät saa­pu­vat myyn­ti­pai­kalle ennalta sovit­ta­vin vuo­roin opet­ta­jansa kanssa. Kou­luille opas­tusta tar­joaa Oulun kau­pun­gin yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen koor­di­naat­tori Heikki Kerä­nen.