Tapahtuma
la 13.7.2019
klo 09.00 — 17.00

Neurosonic

Neu­ro­so­nic vai­kut­taa kehol­li­siin ren­tou­tu­mi­sen ja palau­tu­mi­sen meka­nis­mei­hin. Kii­reen ja stres­sin aiheut­ta­maa kuor­mi­tusta on vai­kea lau­kaista jo val­miiksi ruuh­kai­sen mie­len kautta. Neu­ro­so­nic tek­no­lo­gia aut­taa ensin kehoa palau­tu­maan stres­si­pe­räi­sistä oireista, jol­loin myös aja­tus­ten on mah­dol­lista rau­hoit­tua nopeam­min.

Neu­ro­so­nic esit­te­lee tek­no­lo­gi­aansa ja tar­joaa 10 minuu­tin hoi­toja kaup­pa­kes­kuk­sen asiak­kaille kah­dessa divaa­nissa.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan ja ren­tou­tu­maan!