Tapahtuma
pe 9.11.2018
klo 11.00 — 21.00

Nenäpäivän 9.11.2018 lipaskeräys

Plan Suo­men Oulun pai­kal­lis­ryh­män vapaa­eh­toi­set suo­rit­ta­vat Nenä­päi­vän lipas­ke­räyk­sen Val­kean Kesä­ka­dulla per­jan­taina 9.11.2018.

Nenä­päi­vän visiona on Suomi, jossa jokai­nen edis­tää maa­il­man las­ten ihmi­sar­voi­sen elä­män toteu­tu­mista. Nenä­päivä kerää varoja maa­il­man lap­sille pit­kä­kes­toi­seen kehi­ty­syh­teis­työ­hön sekä edis­tää glo­baa­lia oikeu­den­mu­kai­suutta viih­teen ja yhtei­sen kan­san­liik­keen voi­malla.

Nenä­päivä-kam­pan­jan jär­jes­tää Nenä­päivä-sää­tiö, tut­ta­val­li­sem­min Nenä­toi­misto, joka toi­mii kam­pan­ja­toi­mis­tona yhdek­sälle jär­jes­tölle. Nenä­päivä-sää­tiön ovat vuonna 2004 perus­ta­neet Suo­men UNICEF, Suo­men Punai­nen Risti ja Kir­kon Ulko­maa­napu yhdessä Ylen kanssa. Nenä­päivä-sää­tiön toi­min­nassa ovat mukana myös Fida Inter­na­tio­nal, Pelas­ta­kaa Lap­set, Plan Inter­na­tio­nal Suomi, Soli­daa­ri­suus, Suo­men Ammat­ti­liit­to­jen Soli­daa­ri­suus­kes­kus SASK ja Suo­men Lähe­tys­seura. Yle tukee Nenä­päi­vää ohjel­ma­toi­min­nal­laan.

Val­ta­kun­nal­li­nen Nenä­päivä-kam­panja jär­jes­te­tään ker­ran vuo­dessa loka-mar­ras­kuun aikana. Tänä vuonna Nenä­päi­vää vie­te­tään 9.11.2018.
Nenä­päivä-kam­panja hui­pen­tuu Suo­men suu­rim­paan hyvän­te­ke­väi­syys­lä­he­tyk­seen, Nenä­päivä-show’­hun, Yle TV2:lla.