Tapahtuma
ke 15.5.2024

Metsolan pop up Valkeassa!

Rakas­tettu Met­so­lan pop up ‑tapah­tuma pide­tään Oulun Val­keassa ke-la 15.–18.5.2024!

Saa­ta­villa on muun muassa ihana Met­so­lan pop up ‑mal­listo, teddy tuot­teita, pal­jon kan­kaita sekä vali­koima uusia ja van­hoja aar­teita! Vali­koi­massa on pal­jon tuot­teita alen­ne­tuin hin­noin, ter­ve­tu­loa teke­mään huip­pu­löy­töjä!

Pop up ‑myy­mä­län löy­dät Kaup­pa­kes­kus Val­kean 3. ker­rok­sessa, Polarn O. Pyre­tin liik­keen vie­restä.

Huom. Pop up ‑kau­passa käy vain kort­ti­maksu!

Aukio­loa­jat:
ke–pe 9–20
la 9–19

Met­sola on suo­ma­lai­nen las­ten­vaa­tebrändi, jonka laa­duk­kaista ja vas­tuul­li­sesti tuo­te­tuista vaat­teista on vuo­sien saa­tossa tul­lut rakas­tet­tuja ja halut­tuja aar­teita. Met­sola-tuot­teissa suo­si­taan luon­non­ma­te­ri­aa­leja, ja ne val­mis­te­taan las­ten tar­peita kun­nioit­taen kes­tä­mään sekä ilos­tut­ta­maan lei­kin pyör­teissä!