Tapahtuma
ke 16.10.2019
klo 10.00 — 14.00

Maailman elvytyspäivä

16.10. vie­te­tään maa­il­man elvy­tys­päi­vää.

Suo­men Sydän­liitto ry yhdessä Poh­jois-Poh­jan­maan Sydän­piiri ry:n kanssa ker­too maa­il­man elvy­tys­päi­västä. Tavoit­teena on lisätä roh­keutta ja val­miuk­sia toi­mia sydän­py­säh­dys­ti­lan­teissa.

Pai­kan päällä opas­te­taan ja esi­tel­lään sydä­nis­ku­rin käyt­töä osana perus­el­vy­tystä.

Ter­ve­tu­loa!