Tapahtuma
ke 19.6.2024
klo 15.00 — 16.00

Keskustelutilaisuus nuorille ke 19.6. klo 15-16 Nuorisotila Nurkassa

Viime viik­koi­nen tapah­tuma Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla on jär­kyt­tä­nyt syvästi meitä jokaista.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea jär­jes­tää yhteis­työssä Nuor­ten Pal­velu ry:n ja Oulun kau­pun­gin Nuo­ri­so­tila Nur­kan kanssa kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den nuo­rille liit­tyen viime viik­koi­seen väki­val­lan­te­koon, joka tapah­tui Val­kean Kesä­ka­dulla.

Tilai­suu­dessa kes­kus­tel­laan Ter­veys­ta­lon ammat­ti­lais­ten kanssa vai­kean tilan­teen koh­taa­mi­sesta ja saa­daan apua tilan­teen käsit­te­lyyn.

Tilai­suus jär­jes­te­tään Nuo­ri­so­tila Nur­kassa Val­kean 1. ker­rok­sessa kes­ki­viik­kona 19.6. klo 15–16.

Ter­ve­tu­loa mukaan mata­lalla kyn­nyk­sellä!