Tapahtuma
la 18.5.2019

Kansainvälinen valon päivä/ International day of light

Oulun Yli­opis­ton säh­kö­tek­nii­kan osas­tolla toi­miva SPIE:n (Inter­na­tio­nal Society of Optics and Pho­to­nics) opis­ke­li­ja­jaosto jär­jes­tää ylei­sö­ta­pah­tu­man osana kan­sain­vä­listä valon­päi­vää kos­ke­vaa ohjel­maa.

Tapah­tu­man pää­ta­voit­teena on lisätä tie­toi­suutta foto­nii­kasta ja sen vai­ku­tuk­sista joka­päi­väi­seen elä­mään. Tavoit­teena on tavoit­taa nuo­ret  ja val­loit­taa hei­dän sydä­mensä valon tie­teelle. Tavoit­teena on saada uusia lah­jak­kaita ihmi­siä tälle tule­vai­suu­den alalle ja lisätä näin talou­del­lista kas­vua alu­eel­li­sesti ja maa­il­man­laa­jui­sesti.

Ter­ve­tu­loa!