Tapahtuma
la 30.11.2019
klo 15.00 — 15.05

Kaikkien aikojen flashmob: Maa on niin kaunis

Flash­mob: Maa on niin kau­nis.

Oulun Val­keassa jär­jes­te­tään kaik­kien aiko­jen flash­mob lau­an­taina 30.11. klo 15.
Tavoit­teena on kerätä 500 hen­gen joukko jaka­maan läm­mintä jou­lu­mieltä ja koke­maan iki­muis­toi­nen tapah­tuma! Olet­han mukana?

Flash­mob on jär­jes­tetty aikai­sem­min 2015 Stock­man­nilla (yli 100 lau­la­jaa) ja 2016 Val­keassa (150–200 lau­la­jaa). Aiem­pina vuo­sina lau­la­jat ovat olleet pää­osin nuo­ria musii­kin­har­ras­ta­jia. Tänä vuonna kut­summe kaikki mukaan. Nuori tai vanha, musii­kin har­ras­taja tai kuun­te­lija tule mukaan yhdessä kave­risi kanssa!

Lau­luna on kai­kille tuttu Maa on niin kau­nis, joka lau­le­taan yksi­ää­ni­sesti niin että Val­kea rai­kaa! Lau­lun säes­tyk­sestä vas­taa Lumme Brass 4 tor­ven voi­min.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­vät Lumme Brass sekä Altti Inke­roi­nen RE/MAX Plaza.

Lumme Brass on nel­jän nuo­ren vel­jek­sen muo­dos­tama vas­ki­kvar­tetti, jonka soit­tama tor­vi­musiikki luo juh­liin ainut­laa­tuista tun­nel­maa. Vel­jes­ten soi­tan­toa on mah­dol­lista päästä kuun­te­le­maan 30.11. klo 19 Kar­ja­sil­lan kir­kossa.

Kama­ri­kuoro Melo­diam on 2014 Altti Inke­roi­sen ja Johan Myl­ly­sen perus­tama nuor­ten kuoro, joka toi­mii pää­osin Oulun alu­eella. Kuo­roa joh­taa Kirk­ko­muusikko Johan Myl­ly­nen. Kuoro kon­ser­toi Oulun kir­koissa ympäri vuo­den ja tänä jou­luna kuo­roa on mah­dol­lista päästä kuun­te­le­maan hei­dän Jou­lu­kon­ser­tis­saan 14.12. klo 19 Kar­ja­sil­lan kir­kossa. Kuoro on mukana myös Lumme Bras­sin kon­ser­tissa 30.11. klo 19 Kar­ja­sil­lan kir­kossa.